Language of document : ECLI:EU:F:2013:179

BESLUT AV EUROPEISKA UNIONENS PERSONALDOMSTOL

(första avdelningen)

den 8 november 2013

Mål F‑9/13

Luigi Marcuccio

mot

Europeiska kommissionen

”Personalmål – Tidsfrist för väckande av talan – Försening – Uppenbart att talan inte kan tas upp till sakprövning”

Saken:      Talan väckt med stöd av artikel 270 FEUF, som är tillämplig på Euratomfördraget enligt dess artikel 106a, genom vilken Luigi Marcuccio yrkar ogiltigförklaring av Europeiska kommissionens beslut att företa en kvittning mellan en fordran den haft på honom och en fordran som sökanden haft på kommissionen.

Avgörande:      Talan avvisas, eftersom det är uppenbart att den inte kan prövas i sak. Luigi Marcuccio ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader.

Sammanfattning

Talan väckt av tjänstemän – Tidsfrister – Den tidpunkt då fristen börjar löpa – Anmälan – Begrepp – Beslut om avslag på en tjänstemans klagomål har meddelats på ett språk som denne behärskar tillräckligt väl – Omfattas

(Tjänsteföreskrifterna, artikel 91.3)

Delgivningen av ett beslut om avslag på ett klagomål, som är avfattat på ett språk som varken är tjänstemannens modersmål eller det språk varpå klagomålet avfattats, är giltig under förutsättning att den berörde har möjlighet att på ett ändamålsenligt sätt ta del av beslutet.

(se punkt 24)

Hänvisning till

Förstainstansrätten: 7 februari 2001, Bonaiti Brighina mot kommissionen, T‑118/99, punkterna 16–19