Language of document : ECLI:EU:F:2013:207

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ТРЕТИ СЪСТАВ
НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

6 декември 2013 година

Дело F‑14/13

Nikolaos Aridas

срещу

Европейска комисия

„Уреждане на спора по взаимно съгласие — Член 69, параграф 1 от Процедурния правилник — Спогодба на страните пред Съда на публичната служба — Заличаване“

Предмет:      Жалба на основание член 270 ДФЕС, приложим към Договора за ЕОАЕ по силата на член 106а от последния, с която г‑н Nikolaos Aridas иска да бъде отменено решението на EPSO за недопускането му до изпитите по конкурс EPSO/AST/117/11

Решение:      Заличава дело F‑14/13 от регистъра на Съда на публичната служба след направената спогодба между г‑н Nikolaos Aridas и Европейската комисия. Г‑н Nikolaos Aridas и Европейската комисия понасят съдебните разноски в съответствие със спогодбата им.

Резюме

Искове и жалби на длъжностни лица — Уреждане на спора по взаимно съгласие пред Съда на публичната служба — Заличаване от регистъра

(член 69 от Процедурния правилник на Съда на публичната служба)

(вж. точки 5 и 6)