Language of document :

Beroep ingesteld op 30 juli 2006 - Schell / Commissie

(Zaak F-83/06)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Arno Schell (Brussel, België) (vertegenwoordiger: F. Frabetti, advocaat)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Conclusies

nietigverklaring van de lijsten van de in het kader van de bevorderingsronden 2004 en 2005 bevorderde ambtenaren, voor zover verzoekers naam daarop niet voorkomt, alsmede, incidenteel, van de handelingen ter voorbereiding van die besluiten;

subsidiair, nietigverklaring, voor zover verzoeker betreft, van de toewijzing van bevorderingspunten bij bovenvermelde bevorderingsronden;

verwijzing van de verwerende partij in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Tot staving van zijn beroep voert verzoeker zeven middelen aan, ontleend aan:

het eerste, schending van artikel 45 van het Statuut;

het tweede, schending van de algemene uitvoeringsbepalingen van dit artikel;

het derde, schending van het non-discriminatiebeginsel;

het vierde, schending van de administratieve Gids "beoordeling en bevordering van ambtenaren" en van de opeenvolgende Gidsen;

het vijfde, schending van de beginselen van het verbod van willekeur en van misbruik van bevoegdheid alsmede schending van de motiveringsplicht;

het zesde, schending van het beginsel van bescherming van gewettigd vertrouwen en van de regel "patere legem quam ipse fecisti";

het zevende, schending van de zorgplicht.

____________