Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 4 september 2008 - Duyster / Commissie

(Zaak F-81/06)1

Procestaal: Nederlands

De president van de Eerste kamer heeft na minnelijke regeling de doorhaling van de zaak gelast.

____________

1 - PB C 261 van 28.10.2006, blz. 34.