Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 9 października 2007 r. - Bellantone przeciwko Trybunałowi Obrachunkowemu

(Sprawa F-85/06)1

(Służba publiczna - Urzędnicy - Pracownik zatrudniony na czas określony powołany na urzędnika - Okres wypowiedzenia - Odprawa - Dieta dzienna - Szkoda)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Gerardo Bellantone (Luksemburg, Luksemburg) (przedstawiciele: T. Bontinck i J. Feld, avocats)

Strona pozwana: Trubunał Obrachunkowy Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: T. Kennedy, J.-M. Stenier i G. Corstens, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Uchylenie decyzji Sekretariatu Generalnego Trybunału Obrachunkowego z dnia 30 marca 2006 r. oddalającej zażalenie skarżącego, byłego pracownika zatrudnionego na czas określony, powołanego na urzędnika w sprawie wypłaty reszty odszkodowania zastępującego dodatkowe świadczenie w związku z wypowiedzeniem, odprawy i diety dziennej oraz wniosek o zasądzenie odszkodowania.

Sentencja wyroku

Skarga zostaje oddalona.

G. Bellantone pokryje trzy czwarte własnych kosztów.

Trybunał Obrachunkowy Wspólnot Europejskich pokryje, poza własnymi kosztami, jedną czwartą kosztów G. Bellantone.

____________

1 - Dz.U. C 237 z 30.09.06, str. 18.