Language of document : ECLI:EU:F:2007:233

PERSONALERETTENS KENDELSE (Første Afdeling)

14. december 2007

Sag F-82/06

Tineke Duyster

mod

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

»Personalesag – tjenestemænd – forældreorlov – påbegyndelsen af sagsøgerens forældreorlov – litispendens – åbenbart afvisningsgrundlag«

Angående: Søgsmål i henhold til artikel 236 EF og 152 EA, hvorved Tineke Duyster har nedlagt påstand om annullation af Kommissionens afgørelse af 11. maj 2006 om afslag på hendes klage over Kommissionens afgørelse af 17. november 2005 om fastsættelse af datoen for påbegyndelsen af hendes forældreorlov til den 8. november 2004. Desuden har sagsøgeren igen nedlagt de samme påstande som i sag F-18/06, Duyster mod Kommissionen, dvs. dels om annullation af Kommissionens afgørelse af 17. november 2005 om fastsættelse af datoen for påbegyndelsen af hendes forældreorlov til den 8. november 2004, dels tildeling af erstatning, bl.a. for den økonomiske og ikke-økonomiske skade, som denne afgørelse har forvoldt hende.

Udfald: Sagen afvises. Hver part bærer sine egne omkostninger.

Sammendrag

1.      Retspleje – antagelse til realitetsbehandling af processkrifter – bedømmelse på tidspunktet for indgivelsen af dokumentet

(Rettens procesreglement, art. 114)

2.      Retspleje – litispendensindsigelse

1.      Ligesom formaliteten vedrørende et søgsmål bedømmes i forhold til situationen på tidspunktet for indleveringen af stævningen, bedømmes formaliteten vedrørende andre processkrifter, såsom et dokument vedrørende en formalitetsindsigelse, på tidspunktet for indgivelsen heraf. En sådan fortolkning sikrer overholdelsen af principperne om retssikkerhed og om beskyttelsen af den berettigede forventning.

(jf. præmis 40)

Henvisning til:

Domstolen, 27. november 1984, sag 50/84, Bensider m.fl. mod Kommissionen, Sml. s. 3991, præmis 8.

Retten, 8. oktober 2001, sag T-236/00 R II, Stauner m.fl. mod Parlamentet og Kommissionen, Sml. II, s. 2943, præmis 49; 9. juli 2003, sag T-219/01, Commerzbank mod Kommissionen, Sml. II, s. 2843, præmis 61.

2.      Et søgsmål mellem de samme parter med samme påstande og under henvisning til de samme anbringender som et tidligere anlagt søgsmål skal afvises.

(jf. præmis 47)

Henvisning til:

Domstolen, 19. september 1985, forenede sager 172/83 og 226/83, Hoogovens Groep mod Kommissionen, Sml. s. 2831, præmis 9; 22. september 1988, forenede sager 358/85 og 51/86, Frankrig mod Parlamentet, Sml. s. 4821, præmis 12.

Retten, 14. juni 2007, sag T-68/07, Landtag Schleswig-Holstein mod Kommissionen, ikke trykt i Samlingen af Afgørelser, præmis 16.