Language of document : ECLI:EU:F:2007:233

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS
(ensimmäinen jaosto)

14 päivänä joulukuuta 2007

Asia F-82/06

Tineke Duyster

vastaan

Euroopan yhteisöjen komissio

Henkilöstö – Virkamiehet – Vanhempainloma – Vanhempainloman alkamispäivä – Vireilläolovaikutus – Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen

Aihe: EY 236 ja EA 152 artiklan nojalla nostettu kanne, jossa Tineke Duyster vaatii kumoamaan komission 11.5.2006 tekemän päätöksen, jolla hylättiin hänen valituksensa, joka koski komission 17.11.2005 tekemää päätöstä, jolla määrättiin hänen vanhempainlomansa alkamispäiväksi 8.11.2004. Kantaja esittää lisäksi uudestaan samat vaatimukset kuin asiassa F-18/06, Duyster vastaan komissio, ja vaatii yhtäältä komission 17.11.2005 tekemän päätöksen kumoamista, jolla vanhempainloman alkamispäiväksi vahvistettiin 8.11.2004, ja toisaalta vahingonkorvausta erityisesti tästä päätöksestä aiheutuneen aineellisen ja aineettoman vahingon perusteella.

Ratkaisu: Kanne jätetään tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat. Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Tiivistelmä

1.      Oikeudenkäyntimenettely – Oikeudenkäyntiasiakirjojen tutkittavaksi ottaminen – Asiakirjan arviointi sen esittämishetken mukaan

(Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 114 artikla)

2.      Oikeudenkäyntimenettely – Vireilläoloväite

1.      Samoin kuin kanteen tutkittavaksi ottamista on arvioitava sen nostamishetken mukaan, muiden oikeudenkäyntiasiakirjojen, kuten asiakirjan, jossa esitetään oikeudenkäyntiväite, tutkittavaksi ottamista on arvioitava niiden esittämishetken mukaan. Tällaisella tulkinnalla taataan, että noudatetaan oikeusvarmuuden ja luottamuksensuojan periaatetta.

(ks. 40 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: asia 50/84, Bensider ym. v. komissio, 27.11.1984 (Kok. 1984, s. 3991, 8 kohta).

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑236/00 R II, Stauner ym. v. parlamentti ja komissio, 8.10.2001 (Kok. 2001, s. II‑2943, 49 kohta) ja asia T‑219/01, Commerzbank v. komissio, 9.7.2003 (Kok. 2003, s. II‑2843, 61 kohta).

2.      Samojen asianosaisten välillä myöhemmin nostettu samaa asiaa koskeva kanne, joka perustuu samoihin perusteisiin kuin ensin nostettu kanne, on jätettävä tutkimatta.

(ks. 47 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: yhdistetyt asiat 172/83 ja 226/83, Hoogovens Groep v. komissio, 19.9.1985 (Kok. 1985, s. 2831, 9 kohta) ja yhdistetyt asiat 358/85 ja 51/86, Ranska v. parlamentti, 22.9.1988 (Kok. 1988, s. 4821, 12 kohta).

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑68/07, Landtag Schleswig-Holstein v. komissio, 14.6.2007 (16 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).