Language of document : ECLI:EU:F:2007:233

SKLEP SODIŠČA ZA USLUŽBENCE (prvi senat)

z dne 14. decembra 2007

Zadeva F-82/06

Tineke Duyster

proti

Komisiji Evropskih skupnosti

„Javni uslužbenci – Uradniki – Starševski dopust – Datum začetka starševskega dopusta – Litispendenca – Očitna nedopustnost“

Predmet: Tožba, vložena na podlagi člena 236 ES in člena 152 AE, s katero T. Duyster predlaga razglasitev ničnosti odločbe Komisije z dne 11. maja 2006 o zavrnitvi njene pritožbe zoper odločbo Komisije z dne 17. novembra 2005, s katero je bil za datum začetka starševskega dopusta določen 8. november 2004. Tožeča stranka je poleg tega znova navedla enake predloge kot v zadevi Duyster proti Komisiji (F-18/06), in sicer razglasitev ničnosti odločbe Komisije z dne 17. novembra 2005, s katero je bil za datum začetka starševskega dopusta določen 8. november 2004, in plačilo odškodnine, zlasti za povračilo premoženjske in nepremoženjske škode, nastale zaradi navedene odločbe.

Odločitev: Tožba se zavrže kot očitno nedopustna. Vsaka stranka nosi svoje stroške.

Povzetek

1.      Postopek – Dopustnost procesnih aktov – Presoja ob vložitvi akta

(Poslovnik Sodišča prve stopnje, člen 114)

2.      Postopek – Ugovor litispendence

1.      Enako kot se dopustnost tožbe presoja ob njeni vložitvi, se tudi dopustnost drugih procesnih aktov, kot je akt, s katerim se poda ugovor nedopustnosti, presoja ob njihovi vložitvi. Taka razlaga zagotavlja upoštevanje načel pravne varnosti in varstva zaupanja v pravo.

(Glej točko 40.)

Napotitev na:

Sodišče: 27. november 1984, Bensider in drugi proti Komisiji, 50/84, Recueil, str. 3991, točka 8;

Sodišče prve stopnje: 8. oktober 2001, Stauner in drugi proti Parlamentu in Komisiji, T‑236/00 R II, Recueil, str. II‑2943, točka 49; 9. julij 2003, Commerzbank proti Komisiji, T‑219/01, Recueil, str. II‑2843, točka 61.

2.      Tožbo med istima strankama, katere namen je enak, ker so navedeni enaki tožbeni razlogi kot v prej vloženi tožbi, je treba zavreči kot nedopustno.

(Glej točko 47.)

Napotitev na:

Sodišče: 19. september 1985, Hoogovens Groep proti Komisiji, združeni zadevi 172/83 in 226/83, Recueil, str. 2831, točka 9; 22. september 1988, Francija proti Parlamentu, združeni zadevi 358/85 in 51/86, Recueil, str. 4821, točka 12;

Sodišče prve stopnje: 14. junij 2007, Landtag Schleswig‑Holstein proti Komisiji, T‑68/07, neobjavljen v ZOdl., točka 16.