Language of document : ECLI:EU:F:2007:237

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU MÄÄRUS

(esimene koda)

19. detsember 2007

Kohtuasi F-84/06

Luigi Marcuccio

versus

Euroopa Ühenduste Komisjon

Avalik teenistus – Ametnikud – Sotsiaalkindlustus – Ravikindlustus – Ravikulude hüvitamine – Taotluse otsene tagasilükkamine

Ese:      EÜ artikli 236 ja EA artikli 152 alusel esitatud hagi, milles komisjoni endine ametnik L. Marcuccio palub eelkõige tühistada ametisse nimetava asutuse vaikimisi tehtud otsus, millega lükati tagasi tema 20. juunil ja 18. juulil 2005 esitatud taotlused ravikulude 100%‑liseks hüvitamiseks personalieeskirjade artikli 72 lõike 1 alusel. Lisaks palub hageja kohustada komisjoni maksma talle asjaomaste ravikulude täieliku maksumuse ja selle summa vahe, mis on talle antud alusel juba hüvitatud, s.o 89,56 eurot. Viimasena nõuab hageja selle summa pealt viivist määraga 10% aastas alates 21. juunist 2005.

Otsus: Avaliku Teenistuse Kohus loobub oma pädevusest kohtuasjas F‑84/06: Marcuccio vs. komisjon, et anda asi lahendamiseks Esimese Astme Kohtule. Kohtukulude kandmine otsustatakse edaspidi.

Kokkuvõte

Menetlus – Pädevuse jagamine Euroopa Kohtu, Esimese Astme Kohtu ja Avaliku Teenistuse Kohtu vahel

(Euroopa Kohtu kodukord, I lisa artikli 8 lõige 3; personalieeskirjad, artikkel 72)

Menetledes hagi, mis on esitatud ametnikule ravikulude 100%‑lisest hüvitamisest keeldumise otsuse peale, mida huvitatud isikul oli tema väitel õigus nõuda põhjusel, et ta väidetavalt põdes vaimuhaigust, on Avaliku Teenistuse Kohus Euroopa Kohtu põhikirja I lisa artikli 8 lõike 3 teise lõigu alusel kohustatud loobuma oma pädevusest Esimese Astme Kohtu kasuks, kui Esimese Astme Kohtus on läbivaatamisel kohtuasjad, millel on samad pooled, mis on rajatud samale õiguslikule alusele ja mis puudutavad samuti õigust ravikulude 100%‑liseks hüvitamiseks. Need erinevad kohtuasjad vastavad üksteisele igas vaidlusküsimuses ja korrakohase õigusemõistmisega, mille Euroopa Kohus vastavalt põhikirja I lisa artikli 8 lõikele 3 peab tagama, näib olevat kooskõlas anda kogu vaidlus vaid ühe kohtu lahendada.

(vt punktid 8–16)