Language of document : ECLI:EU:F:2007:171

CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS (pirmā palāta)

2007. gada 9. oktobrī

Lieta F‑85/06

Gerardo Bellantone

pret

Eiropas Kopienu Revīzijas palātu

Civildienests – Ierēdņi – Pagaidu darbinieks, kas iecelts ierēdņa amatā – Paziņošanas termiņš par darba tiesisko attiecību izbeigšanu – Atlaišanas pabalsts – Dienas nauda – Mantisks zaudējums

Priekšmets Prasība, kas celta saskaņā ar EKL 236. pantu un EAEKL 152. pantu un ar ko Bellantone, bijušais pagaidu darbinieks, kurš 2005. gada 1. aprīlī iecelts par pārbaudāmo, lūdz it īpaši, pirmkārt, atcelt Revīzijas palātas ģenerālsekretāra 2006. gada 30. marta lēmumu, ar kuru ir noraidīta viņa sūdzība, lūdzot izmaksāt kompensāciju, kas pienākas, pirmkārt, sakarā ar iepriekšēju paziņojumu par darba tiesisko attiecību izbeigšanu pagaidu darbinieka statusā, otrkārt, sakarā ar atlaišanas pabalstu un, treškārt, dienas naudu, kā arī, otrkārt, samaksāt viņam pienākošos maksājumus kopā ar aprēķinātajiem procentiem

Nolēmums Prasību noraidīt. Prasītājs sedz trīs ceturtdaļas no saviem tiesāšanās izdevumiem pats. Revīzijas palāta sedz savus tiesāšanās izdevumus, kā arī atlīdzina vienu ceturto daļu no prasītāja tiesāšanās izdevumiem.

Kopsavilkums

1.      Ierēdņi – Pagaidu darbinieki – Darbinieks, kas iecelts par pārbaudāmo – Iecelšana amatā, ar kuru izbeidzas visas tiesības, kas ir darbiniekam, uz kuru attiecas Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība

2.      Ierēdņi – Pagaidu darbinieki – Darbinieks, kas iecelts par pārbaudāmo – Pagaidu darbinieka līguma izbeigšana, iestādei neievērojot paziņošanas termiņu par darba tiesisko attiecību izbeigšanu

(Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 47. pants)

3.      Ierēdņi – Pagaidu darbinieki – Atlaišanas pabalsts – Piešķiršanas nosacījumi

(Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 12. pants; Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 39. pants un 40. panta pirmā daļa)

1.      Uz pagaidu darbinieku, kurš piekrīt iecelšanai par pārbaudāmo, attiecas vienīgi Civildienesta noteikumi, ar kuru piemērošanas brīdi pilnībā izbeidzas attiecības, kuras iepriekš reglamentēja Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība, un administrācijai nav nepieciešams skaidri paziņot par attiecību, kas nodibinātas saskaņā ar iepriekš minēto nodarbināšanas kārtību, izbeigšanu.

Tomēr, ja Kopienu iestāde nolemj formāli izbeigt pagaidu darbinieka līgumu pirms tiek pieņemts akts par konkrētā darbinieka iecelšanu par pārbaudāmo, šāds līguma izbeigšanas veids ir likumīgs, ja vien šī līguma izbeigšana notiek pienācīgā un atbilstošā formā un ievērojot spēkā esošās tiesību normas.

(skat. 51.–53. punktu)

Atsauce

Tiesa: 1981. gada 25. jūnijs, 105/80 Desmedt, Recueil, 1701. lpp., 14. un 15. punkts.

2.      Pagaidu darbiniekam, kas iecelts par pārbaudāmo, nav tiesību uz kompensāciju tādēļ, ka iecēlējinstitūcija nav ievērojusi Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 47. panta c) punkta i) apakšpunktā paredzēto paziņošanas termiņu par darba tiesisko attiecību izbeigšanu.

Pirmkārt, Kopienu iestādēm ir plaša rīcības brīvība, organizējot savus dienestus atkarībā no tiem uzticētajiem pienākumiem un, ņemot vērā šos pienākumus, ieceļot amatā savā rīcībā esošos darbiniekus. Tāda darbība kā pagaidu darbinieka, kas iecelts par pārbaudāmo, juridiskā statusa grozīšana saistībā ar vispārīgāku vienas darbinieku kategorijas samazināšanu iestādes ietvaros atbilst šīm organizatoriskajām pilnvarām. Šīs darbības ietvaros iestādei turklāt ir pienākums, nodrošinot dienesta interešu saskaņošanu ar vienlīdzīgas attieksmes principu, veikt ierēdņu iecelšanu amatā pēc iespējas ātrāk. Šajā ziņā iecēlējinstitūcijai nevar pieprasīt, lai tā piedāvā konkrētajam pagaidu darbiniekam iespēju izmantot Civildienesta noteikumos paredzēto maksimālo sešu gadu termiņu, kas noteikts uz noteiktu laiku noslēgtajiem pagaidu darbinieku līgumiem, bet katras amata vietas piešķiršana ir jābalsta pirmkārt, uz dienesta interesēm. Turklāt pagaidu darbinieka pāriešana ierēdņa statusā atbilst personāla stabilitātes prasībām un dienesta interesēm. Tāpat iestādei nevar pārmest, ka tā ir arī ņēmusi vērā priekšrocības, ko minētā pāriešana rada iestādes budžetam, jo budžeta iespējas ir viens no tiem faktoriem, kurus administrācija ņem vērā personāla politikā.

Otrkārt, akts, ar kuru iecēlējinstitūcija vienpusēji iecēla pagaidu darbinieku ierēdņa amatā, nav saistošs, jo ieinteresētā persona var atteikties no šīs iecelšanas amatā, kas ir darba piedāvājuma neatņemama sastāvdaļa.

Treškārt, kompensācijas izmaksa personai paziņošanas termiņa neievērošanas dēļ, lai gan šajā paziņošanas periodā persona, kurai izmaksāta kompensācija, saskaņā ar Civildienesta noteikumiem sniedza savus pakalpojumus tai pašai iestādei, nozīmētu netaisnīgu iedzīvošanos, kuras aizliegums ir viens no Kopienu vispārējiem tiesību principiem. Analogi normai par pensijas un darba samaksas vienlaicīgu neizmaksāšanu Kopienas resursu aizsardzības nepieciešamība nepieļauj iespēju, ka pārbaudāmā saņemtā alga var tikt izmaksāta vienlaikus ar kompensāciju, kas saņemta sakarā ar paziņošanas termiņu par pagaidu darbinieka līguma izbeigšanu, jo minētā līguma izbeigšana ir notikusi neilgi pirms iecelšanas par pārbaudāmo, ja vien šī kompensācija tiek izmaksāta no kādas iestādes izdevumos esošajiem kredītlīdzekļiem, kas ietverti Eiropas Kopienu kopējā budžetā.

(skat. 60.–64., 66. un 67. punktu)

Atsauces

Tiesa: 1981. gada 17. decembris, 178/80 Bellardi‑Ricci u.c./Komisija, Recueil, 3187. lpp., 19. punkts; 1990. gada 10. jūlijs, C‑259/87 Grieķija/Komisija, Recueil, I‑2845. lpp., 26. punkts.

Pirmās instances tiesa: 1990. gada 12. jūlijs, T‑111/89 Scheiber/Padome, Recueil, II‑429. lpp., 28. punkts; 2001. gada 10. oktobris, T‑171/99 Corus UK/Komisija, Recueil, II‑2967. lpp., 55. punkts; 2002. gada 11. jūlijs, T‑137/99 un T‑18/00 Martínez Páramo u.c./Komisija, Recueil FP, I‑A‑119. un II‑639. lpp., 95. punkts un tajā minētā judikatūra; 2003. gada 3. aprīlis, T‑44/01, T‑119/01 un T‑126/01 Vieira u.c./Komisija, Recueil, II‑1209. lpp., 86. punkts; 2006. gada 14. novembris, T‑494/04 Neirinck/Komisija, Krājums‑CDL, I‑A‑2‑259. un II‑A‑2‑1345. lpp., 162.–167. punkts, par ko ir iesniegta apelācijas sūdzība, ko patlaban kā lietu C‑17/07 P izskata Tiesa.

3.      Pagaidu darbiniekam ir tiesības uz atlaišanas pabalstu vienīgi savu dienesta attiecību pilnīgas izbeigšanas gadījumā, proti, kad viņa pagaidu darbinieka līgums ir tikko beidzies – sakarā ar uzteikumu vai termiņa beigām – un viena vai divu mēnešu periodā pēc viņa pagaidu darbinieka līguma beigām tam neseko iecelšana ierēdņa amatā. Pieprasīt iespēju vienlaikus saņemt atlaišanas pabalstu un gūt labumu, ko sniedz iecelšana ierēdņa amatā, nozīmētu pieprasīt savai iestādei, vienai vai kopā ar citu Kopienu iestādi, apiet normu, kas ietverta Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 40. panta pirmajā daļā.


(skat. 73. punktu)