Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 11 december 2008 - Schell / Commissie

(Zaak F-83/06)1

(Openbare dienst - Ambtenaren - Bevordering - Gratificatiepunten - Algemene uitvoeringsbepalingen van artikel 45 van het Statuut)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Arno Schell (Brussel, België) (vertegenwoordiger: F. Frabetti, advocaat)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: G. Berscheid en M. Velardo, gemachtigden)

Voorwerp

Ambtenaren - Primair, nietigverklaring van de lijsten van ambtenaren die in het kader van de bevorderingsronden 2004 en 2005 zijn bevorderd, voor zover verzoekers naam daarop niet voorkomt, en, subsidiair, nietigverklaring van de toewijzing van bevorderingspunten in die bevorderingsronden, voor zover deze verzoeker betreft

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Elke partij zal de eigen kosten dragen.

____________

1 - PB C 237 van 30.9.2006, blz. 18.