Language of document : ECLI:EU:F:2008:165

ROZSUDEK SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU (druhého senátu)

11. prosince 2008

Věc F-83/06

Arno Schell

v.

Komise Evropských společenství

„Veřejná služba – Úředníci – Povýšení – Prioritní body – Obecná prováděcí ustanovení ­článku 45 služebního řádu“

Předmět: Žaloba podaná na základě čl. 236 ES a 152 EA, kterou se A. Schell domáhá zrušení seznamů úředníků povýšených do platové třídy B*8 za hodnotící období 2004 a 2005 v rozsahu, ve kterém není na těchto seznamech uvedeno jeho jméno, jakož i přípravných aktů k těmto rozhodnutím, a podpůrně zrušení rozhodnutí stanovujících celkový počet bodů pro povýšení za hodnotící období 2004 a 2005.

Rozhodnutí: Žaloba se zamítá. Každý účastník řízení ponese vlastní náklady řízení.

Shrnutí

Úředníci – Žaloba – Předcházející správní stížnost – Systém povyšování zavedený Komisí – Stížnost proti seznamu povýšených úředníků a proti stanovení bodů udělených úředníkům – Zamítavé rozhodnut – Odůvodnění

(Služební řád, čl. 25 druhý pododstavec, článek 45 a čl. 90 odst. 2)

V rámci systému povyšování zavedeného interním předpisem Komise, kde povyšovací období končí aktem zahrnujícím dvě různá rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování, z nichž jedno stanoví seznam povýšených osob a druhé celkový počet bodů úředníků, nemusí být ani jedno z těchto rozhodnutí odůvodněno. Povinnost odůvodnění je splněna, jestliže orgán oprávněný ke jmenování odůvodní své rozhodnutí o zamítnutí stížnosti směřující proti uvedeným rozhodnutím a podané na základě čl. 90 odst. 2 služebního řádu.

V tomto ohledu, jelikož se povýšení provádějí na základě volby, orgán oprávněný ke jmenování není povinen seznámit nepovýšeného kandidáta se srovnávacím posouzením týkajícím se posledně jmenovaného a kandidáta, který byl povýšen. V důsledku toho ke splnění povinnosti uvést odůvodnění postačuje, aby bylo v odpovědi na stížnost uvedeno, jak byly na individuální případ úředníka uplatněny podmínky stanovené právními předpisy a služebním řádem pro povyšování.

(viz body 89 a 91)

Odkazy:

Soudní dvůr: 7 února 1990, Culin v. Komise, C‑343/87, Recueil, s. I‑225, bod 13

Soud prvního stupně: 25. února 1992, Schloh v. Rada, T‑11/91, Recueil, s. II‑203, body 73, 85 a 86; 29. května 1997, Contargyris v. Rada, T‑6/96, Recueil FP, s. I‑A‑119 a II‑357, body 147 a 148; 14. června 2001, McAuley v. Rada, T‑230/99, Recueil FP, s. I‑A‑127 a II‑583, body 50 až 52; 29. listopadu 2005, Napoli Buzzanca v. Komise, T‑218/02, Sb. VS s. I‑A‑267 a II‑1221, bod 59; 19. října 2006, Buendía Sierra v. Komise, T‑311/04, Sb. rozh. s. II‑4137, bod 147