Language of document : ECLI:EU:F:2008:165

ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (druhá komora)

z 11. decembra 2008

Vec F‑83/06

Arno Schell

proti

Komisii Európskych spoločenstiev

„Verejná služba – Úradníci – Povýšenie – Prednostné body – VVU k článku 45 služobného poriadku“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 AE, ktorou A. Schell navrhuje, zrušiť zoznamy úradníkov povýšených do platovej triedy B*8 v rámci povyšovania za roky 2004 a 2005 v rozsahu, v akom tieto zoznamy neobsahujú jeho meno, ako aj prípravných aktov týchto rozhodnutí, a subsidiárne zrušiť rozhodnutia o stanovení celkového počtu bodov v rámci povyšovaní za roky 2004 a 2005

Rozhodnutie: Žaloba sa zamieta. Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

Abstrakt

Úradníci – Žaloba – Predchádzajúca administratívna sťažnosť – Systém povyšovania zavedený Komisiou – Sťažnosť proti zoznamu povýšených úradníkov a proti stanovenej výške bodov pridelených úradníkom – Rozhodnutie o zamietnutí – Odôvodnenie

(Služobný poriadok úradníkov, článok 25 druhý odsek, článok 45 a článok 90 ods. 2)

V rámci systému povyšovania zavedeného vnútornými predpismi Komisie, v ktorom povyšovanie sa skončí aktom, ktorý obsahuje dve samostatné rozhodnutia menovacieho orgánu, jedno o stanovení zoznamu povýšených úradníkov a druhé o stanovení celkového počtu bodov úradníkov, pričom ani jedno z nich nemusí byť odôvodnené. Povinnosť odôvodnenia je splnená, keď menovací orgán odôvodní svoje rozhodnutie týkajúce sa zamietnutia sťažnosti smerujúcej proti uvedeným rozhodnutiam a podanej podľa článku 90 ods. 2 služobného poriadku.

V tejto súvislosti, keďže povýšenie sa koná na základe výberu, menovací orgán nie je povinný oznámiť neúspešnému uchádzačovi, ako ho posúdil v porovnaní s iným uchádzačom vybraným na povýšenie. Preto stačí, aby v odpovedi na sťažnosť bolo uvedené, ako boli v konkrétnej situácii úradníka uplatnené podmienky povyšovania stanovené v právnych predpisoch a služobnom poriadku, aby bola povinnosť odôvodnenia splnená.

(pozri body 89 a 91)

Odkaz:

Súdny dvor: 7. februára 1990, Culin/Komisia, C‑343/87, Zb. s. I‑225, bod 13

Súd prvého stupňa: 25. februára 1992, Schloh/Rada, T‑11/91, Zb. s. II‑203, body 73, 85 a 86; 29. mája 1997, Contargyris/Rada, T‑6/96, Zb. VS s. I‑A‑119, II‑357, body 147 a 148; 14. júna 2001, McAuley/Rada, T‑230/99, Zb. VS s. I‑A‑127, II‑583, body 50 až 52; 29. novembra 2005, Napoli Buzzanca/Komisia, T‑218/02, Zb. VS s. I‑A‑267, II‑1221, bod 59; 19. októbra 2006, Buendía Sierra/Komisia, T‑311/04, Zb. s. II‑4137, bod 147