Language of document : ECLI:EU:T:2018:81

ÜLDKOHTU MÄÄRUS (kaheksas koda)

8. veebruar 2018(*)

Euroopa Liidu kaubamärk – Menetlus – Kohtukulude kindlaksmääramine – Üldkohtu pädevuse puudumine – Kohtuasja suunamine Euroopa Kohtusse

Kohtuasjas T‑450/09 DEP,

Simba Toys GmbH & Co. KG, asukoht Fürth (Saksamaa), esindaja: advokaat O. Ruhl,

hageja,

versus

Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO), esindaja: A. Folliard-Monguiral,

kostja,

teine menetluspool EUIPO apellatsioonikojas, menetlusse astuja Üldkohtus oli:

Seven Towns Ltd, asukoht London (Ühendkuningriik), esindajad: advokaadid K. Szamosi ja M. Borbás,

mille ese on taotlus määrata kindlaks kohtukulud pärast 10. novembri 2016. aasta kohtuotsust Simba Toys vs. EUIPO (C‑30/15 P, EU:C:2016:849),

ÜLDKOHUS (kaheksas koda),

koosseisus: president A. M. Collins (ettekandja), kohtunikud M. Kancheva ja J. Passer,

kohtusekretär: E. Coulon,

on teinud järgmise

määruse

 Asjaolud, menetlus ja poolte nõuded

1        Menetlusse astuja Seven Towns Ltd esitas 1. aprillil 1996 Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ametile (EUIPO) vastavalt nõukogu 20. detsembri 1993. aasta määrusele (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta (EÜT 1994, L 11, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 146), muudetud kujul (asendatud nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määrusega (EÜ) nr 207/2009 Euroopa Liidu kaubamärgi kohta (ELT 2009, L 78, lk 1), mis on omakorda asendatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2017. aasta määrusega (EL) 2017/1001 Euroopa Liidu kaubamärgi kohta (ELT 2017, L 154, lk 1)) ELi kaubamärgi registreerimise taotluse.

2        Kaubamärk, mille registreerimist taotleti, on alljärgnev ruumiline tähis:

Image not found

3        Kaubamärk registreeriti ELi kaubamärgina 6. aprillil 1999 numbriga 162784. Kaubamärgi registreeringut uuendati 10. novembril 2006.

4        Hageja Simba Toys GmbH & Co. KG esitas 15. novembril 2006 määruse nr 40/94 artikli 51 lõike 1 punkti a (hiljem määruse nr 207/2009 artikli 52 lõike 1 punkt a, nüüd määruse 2017/1001 artikli 59 lõike 1 punkt a) koostoimes määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punktidega a–c ja e (hiljem määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punktid a–c ja e, nüüd määruse 2017/2001 artikli 7 lõike 1 punktid a–c ja e) alusel vaidlusaluse kaubamärgi kehtetuks tunnistamise taotluse.

5        Tühistamisosakond lükkas 14. oktoobri 2008. aasta otsusega kehtetuks tunnistamise taotluse tervikuna tagasi.

6        Hageja esitas 23. oktoobril 2008 määruse nr 40/94 artiklite 57–62 (hiljem määruse nr 207/2009 artiklid 58–64, nüüd määruse 2017/1001 artiklid 66–71) alusel EUIPO-le selle otsuse peale kaebuse.

7        EUIPO teise apellatsioonikoja 1. septembri 2009. aasta otsusega (edaspidi „vaidlusalune otsus”) jäeti tühistamisosakonna otsus jõusse ja kaebus rahuldamata.

8        Üldkohtu kantseleisse 6. novembril 2009 saabunud hagiavaldusega esitas hageja vaidlusaluse otsuse tühistamise nõude ning nõude mõista apellatsioonikoja menetlusega seotud kulud ja kohtukulud välja EUIPO‑lt ja menetlusse astujalt. Kohtuasi registreeriti numbriga T‑450/09 ja see määrati neljandale kojale.

9        Menetlusse astuja astus EUIPO nõuete toetuseks menetlusse. Ta nõudis nagu ka EUIPO, et hagi jäetaks rahuldamata ja kohtukulud mõistetaks välja hagejalt.

10      10. oktoobril 2013 määrati kohtuasi T‑450/09 Üldkohtu kodade koosseisu muutmist arvestades kuuendale kojale.

11      Üldkohus jättis 25. novembri 2014. aasta otsusega Simba Toys vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Seven Towns (Ruudustikstruktuuriga tahkudega kuubiku kuju) (T‑450/09, EU:T:2014:983) hagi rahuldamata ja mõistis kohtukulud välja hagejalt.

12      Hageja esitas nimetatud kohtuotsuse peale apellatsioonkaebuse, mis saabus Euroopa Kohtu kantseleisse 26. jaanuaril 2015.

13      Euroopa Kohus tühistas 10. novembri 2016. aasta otsusega Simba Toys vs. EUIPO (C‑30/15 P, EU:C:2016:849) 25. novembri 2014. aasta otsuse Ruudustikstruktuuriga tahkudega kuubiku kuju (T‑450/09, EU:T:2014:983), tegi ise asja suhtes lõpliku kohtuotsuse, tühistades vaidlusaluse otsuse, ning otsustas „mõista [menetlusse astujalt ja EUIPO-lt] välja [hageja] poolt nii esimeses kohtuastmes kohtuasjas T‑450/09 kui ka apellatsioonimenetluses kantud kohtukulud“.

14      Hageja palus 27. veebruari 2017. aasta kirjas EUIPO‑lt hüvitada talle summa 53 386,70 eurot kulude katteks, mida ta kandis seoses kohtuasjaga T‑450/09.

15      Kuna pooled ei ole jõudnud hüvitatava summa osas kokkuleppele, esitas hageja hagiavaldusega, mis saabus Üldkohtu kantseleisse 24. augustil 2017, Üldkohtu kodukorra artikli 170 lõike 1 alusel käesoleva kohtukulude kindlaksmääramise taotluse, mis registreeriti numbriga T‑450/09 DEP ja milles paluti, et EUIPOt ja menetlusse astujat kohustataks solidaarselt hüvitama talle summa 54 286,70 eurot, mis hõlmab kohtuasjaga T‑450/09 ning asjaomase kohtukulude kindlaksmääramise taotlusega seoses kantud kulusid.

16      Paralleelselt esitas hageja hagiavaldusega, mis saabus Euroopa Kohtu kantseleisse 24. augustil 2017, Euroopa Kohtu kodukorra artikli 145 alusel kohtukulude kindlaksmääramise taotluse, mis registreeriti numbriga C‑30/15 P‑DEP, ja milles paluti kohtuasjas C‑30/15 P toimunud apellatsioonimenetlusega seoses kantud kulude hüvitamist.

17      Kuna Üldkohtu kodade koosseisu muudeti ja ettekandja-kohtunik määrati kaheksanda koja presidendiks, määrati käesolev kohtuasi sellele kojale.

 Üldkohtu pädevus

18      Euroopa Liidu Kohtu põhikirja artikli 54 teises lõigus on sätestatud, et kui Üldkohus leiab, et ta pole pädev arutama ja lahendama hagi, mille suhtes Euroopa Kohus on pädev, suunab ta selle hagi Euroopa Kohtusse.

19      Üldkohtu kodukorra artiklis 127 on sätestatud, et Üldkohus teeb Euroopa Liidu Kohtu põhikirja artikli 54 teises lõigus ette nähtud suunamisotsused ettekandja-kohtuniku ettepanekul ja põhistatud määrusega.

20      Tuleb meenutada, et Üldkohtu kodukorra artikkel 133 ja Euroopa Kohtu kodukorra artikkel 137, mida kodukorra artikli 184 lõike 1 alusel kohaldatakse apellatsioonimenetlusele, sätestab, et „[k]ohtuotsuses või ‑määruses, millega lõpetatakse asjas menetlus, tehakse otsus kohtukulude kohta“. Sellega seoses näeb Euroopa Kohtu kodukorra artikli 184 lõige 2 ette, et kui apellatsioonkaebus on põhjendatud ja Euroopa Kohus teeb ise kohtuasjas lõpliku otsuse, otsustab ta kohtukulude jaotamise.

21      Kuna käesoleval juhul apellatsioonimenetluses vaidlustatud 25. novembri 2014. aasta kohtuotsus Ruudustikstruktuuriga tahkudega kuubiku kuju (T‑450/09, EU:T:2014:983) tühistati ja Euroopa Kohus tegi asja suhtes lõpliku otsuse, tuleb nentida, et kohtuasjas tehti lõplik otsus 10. novembri 2016. aasta kohtuotsusega Simba Toys vs. EUIPO (C‑30/15 P, EU:C:2016:849). Lisaks, kuna 25. novembri 2014. aasta otsus Ruudustikstruktuuriga tahkudega kuubiku kuju (T‑450/09, EU:T:2014:983) tühistati tervikuna, ei ole enam olemas Üldkohtu otsust selles kohtuastmes kantud kohtukulude kohta.

22      Sarnases olukorras on Euroopa Kohus juba leidnud, et ta on pädev tegema otsuse Üldkohtu menetlusega seotud kohtukulude kindlaksmääramise taotluse kohta (vt selle kohta 1. oktoobri 2013. aasta kohtumäärus, Elf Aquitaine vs. komisjon, C‑521/09 P‑DEP, EU:C:2013:644, punktid 9–12).

23      Neil asjaoludel kuulub käesolev kohtukulude kindlaksmääramise taotlus, mis küll puudutab esimese kohtuastme menetlusega seotud kohtukulusid, Euroopa Kohtu pädevusse.

24      Seetõttu tuleb nentida, et Üldkohus ei ole pädev käesolevat kohtukulude kindlaksmääramise taotlust arutama ja lahendama ning Euroopa Liidu Kohtu põhikirja artikli 54 teise lõigu ja Üldkohtu kodukorra artikli 127 alusel tuleb kohtuasi suunata Euroopa Kohtusse.

Esitatud põhjendustest lähtudes

ÜLDKOHUS (kaheksas koda)

määrab:

Suunata kohtuasi T450/09 DEP Euroopa Kohtusse.

Luxembourg, 8. veebruar 2018

kohtusekretär

 

      president

E. Coulon

 

A. M. Collins


*      Kohtumenetluse keel: inglise.