Language of document : ECLI:EU:T:2018:81

BENDROJO TEISMO (aštuntoji kolegija) NUTARTIS

2018 m. vasario 8 d.(*)

„Europos Sąjungos prekių ženklas – Procesas – Bylinėjimosi išlaidų nustatymas – Bendrojo Teismo jurisdikcijos nebuvimas – Perdavimas Teisingumo Teismui“

Byloje T‑450/09 DEP

Simba Toys GmbH & Co. KG, įsteigta Fiurte (Vokietija), atstovaujama advokato O. Ruhl,

ieškovė,

prieš

Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybą (EUIPO), atstovaujamą A. Folliard‑Monguiral,

atsakovę,

kita procedūros EUIPO apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme,

Seven Towns Ltd, įsteigta Londone (Jungtinė Karalystė), atstovaujama advokatų K. Szamosi ir M. Borbás,

dėl prašymo nustatyti bylinėjimosi išlaidas priėmus 2016 m. lapkričio 10 d. Sprendimą Simba Toys / EUIPO (C‑30/15 P, EU:C:2016:849)

BENDRASIS TEISMAS (aštuntoji kolegija),

kurį sudaro pirmininkas A. M. Collins (pranešėjas), teisėjai M. Kancheva ir J. Passer,

kancleris E. Coulon,

priima šią

Nutartį

 Faktinės aplinkybės, procesas ir šalių reikalavimai

1        1996 m. balandžio 1 d. įstojusi į bylą šalis Seven Towns Ltd, remdamasi iš dalies pakeistu 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 40/94 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo (OL L 11, 1994, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 146) (šis reglamentas buvo pakeistas 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 207/2009 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo (OL L 78, 2009, p. 1), o pastarasis pakeistas 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2017/1001 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo (OL L 154, 2017, p. 1)), pateikė Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybai (EUIPO) paraišką įregistruoti Europos Sąjungos prekių ženklą.

2        Prašomas įregistruoti prekių ženklas yra erdvinis žymuo, kuris atrodo taip:

Image not found

3        1999 m. balandžio 6 d. nagrinėjamas prekių ženklas buvo įregistruotas kaip Europos Sąjungos prekių ženklas Nr. 162784. Jo registracijos galiojimas buvo pratęstas 2006 m. lapkričio 10 d.

4        2006 m. lapkričio 15 d. ieškovė Simba Toys GmbH & Co. KG pateikė prašymą pripažinti ginčijamo prekių ženklo registraciją negaliojančia pagal Reglamento Nr. 40/94 51 straipsnio 1 dalies a punktą (tapusį Reglamento Nr. 207/2009 52 straipsnio 1 dalies a punktu, vėliau – Reglamento Nr. 2017/2001 59 straipsnio 1 dalies a punktu), siejamą su Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies a–c ir e punktais (tapusiais Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies a–c ir e punktais, vėliau – Reglamento Nr. 2017/2001 7 straipsnio 1 dalies a–c ir e punktais).

5        2008 m. spalio 14 d. Anuliavimo skyrius atmetė prašymą pripažinti prekių ženklo registraciją negaliojančia.

6        2008 m. spalio 23 d. ieškovė dėl šio sprendimo pateikė apeliaciją EUIPO pagal Reglamento Nr. 40/94 57–62 straipsnius (tapusius Reglamento Nr. 207/2009 58–64 straipsniais, vėliau – Reglamento Nr. 2017/2001 66–71 straipsniais).

7        2009 m. rugsėjo 1 d. sprendimu (toliau – ginčijamas sprendimas) EUIPO antroji apeliacinė taryba patvirtino Anuliavimo skyriaus sprendimą ir atmetė apeliaciją.

8        Ieškiniu, kurį Bendrojo Teismo kanceliarija gavo 2009 m. lapkričio 6 d., ieškovė prašė panaikinti ginčijamą sprendimą ir priteisti iš EUIPO ir įstojusios į bylą šalies bylinėjimosi išlaidas, susijusias su apeliacine procedūra ir procesu Bendrajame Teisme. Ši byla buvo užregistruota numeriu T‑450/09 ir paskirta ketvirtajai kolegijai.

9        Įstojusi į bylą šalis įstojo į bylą palaikyti EUIPO reikalavimų. Ji, kaip ir EUIPO, reikalavo ieškinį atmesti ir priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.

10      2013 m. spalio 10 d., pasikeitus Bendrojo Teismo kolegijų sudėčiai, buvo nuspręsta bylą T‑450/09 perskirti šeštajai kolegijai.

11      2014 m. lapkričio 25 d. Sprendimu Simba Toys / VRDT – Seven Towns (Kubo languotu paviršiumi forma) Bendrasis Teismas atmetė ieškinį ir priteisė iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.

12      Dėl tokio sprendimo ieškovė pateikė apeliacinį skundą; jį Teisingumo Teismo kanceliarija gavo 2015 m. sausio 26 d.

13      2016 m. lapkričio 10 d. Sprendimu Simba Toys / EUIPO (C‑30/15 P, EU:C:2016:849) Teisingumo Teismas panaikino 2014 m. lapkričio 25 d. Sprendimą Kubo languotu paviršiumi forma (T‑450/09, EU:T:2014:983), pats priėmė galutinį sprendimą, panaikinęs skundžiamą sprendimą, ir įpareigojo įstojusią į bylą šalį ir EUIPO „padengti savo ir [ieškovės] bylinėjimosi išlaidas, patirtas per procesą pirmojoje instancijoje byloje T‑450/09 ir apeliaciniame procese“.

14      2017 m. vasario 27 d. raštu ieškovė prašė EUIPO atlyginti 53 386,70 EUR sumą kaip išlaidas, patirtas byloje T‑450/09.

15      Kadangi bylos šalims nepavyko susitarti dėl atlygintinų bylinėjimosi išlaidų dydžio, ieškinyje, kurį Bendrojo Teismo kanceliarija gavo 2017 m. rugpjūčio 24 d., ieškovė, remdamasi Bendrojo Teismo procedūros reglamento 170 straipsnio 1 dalimi, pateikė minėtą prašymą nustatyti bylinėjimosi išlaidas, kuris įregistruotas numeriu T‑450/09 DEP ir kuriuo iš esmės siekiama įpareigoti EUIPO ir įstojusią į bylą šalį solidariai atlyginti 54 286,70 EUR sumą kaip išlaidas, susijusias su byla T‑450/09 ir minėtu prašymu nustatyti bylinėjimosi išlaidas.

16      Be to, ieškinyje, kurį Bendrojo Teismo kanceliarija gavo 2017 m. rugpjūčio 24 d., ieškovė, remdamasi Teisingumo Teismo procedūros reglamento 145 straipsniu, pateikė prašymą nustatyti bylinėjimosi išlaidas, kuris įregistruotas numeriu C‑30/15 P–DEP ir kuriuo siekiama įpareigoti atlyginti išlaidas, susijusias su apeliaciniu procesu byloje C‑30/15 P.

17      Pasikeitus Bendrojo Teismo kolegijų sudėčiai, teisėjas pranešėjas buvo paskirtas į aštuntąją kolegiją ir tapo jos pirmininku, todėl ši byla taip pat paskirta šiai kolegijai.

 Dėl Bendrojo Teismo kompetencijos (jurisdikcijos)

18      Pagal Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto 54 straipsnio antrą pastraipą tais atvejais, kai Bendrasis Teismas nustato, kad bylos nagrinėjimas ir sprendimas priklauso ne jo, o Teisingumo Teismo jurisdikcijai, tą bylą jis perduoda Teisingumo Teismui.

19      Pagal Bendrojo Teismo procedūros reglamento 127 straipsnį Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto 54 straipsnio antroje pastraipoje numatytus sprendimus perduoti bylą teisėjo pranešėjo siūlymu Bendrasis Teismas priima motyvuota nutartimi.

20      Primintina, kad pagal Bendrojo Teismo procedūros reglamento 133 straipsnį ir Teisingumo Teismo procedūros reglamento 137 straipsnį, taikomą apeliaciniam procesui remiantis to paties reglamento 184 straipsnio 1 dalimi, „bylinėjimosi išlaidų klausimas sprendžiamas sprendime arba nutartyje, kuriais užbaigiamas procesas“. Taigi pagal Teisingumo Teismo procedūros reglamento 184 straipsnio 2 dalį, jeigu apeliacinis skundas yra pagrįstas ir pats Teismas priima galutinį sprendimą byloje, jis sprendžia ir bylinėjimosi išlaidų klausimą.

21      Šiuo atveju, kadangi apeliacine tvarka apskųstas 2014 m. lapkričio 25 d. Sprendimas Kubo languotu paviršiumi forma (T‑450/09, EU:T:2014:983) buvo panaikintas ir Teisingumo Teismas priėmė galutinį sprendimą byloje, reikia konstatuoti, kad 2016 m. lapkričio 10 d. Sprendimu Simba Toys / EUIPO (C‑30/15 P, EU:C:2016:849) buvo užbaigtas teismo procesas. Be to, kadangi visas 2014 m. lapkričio 25 d. Sprendimas Kubo languotu paviršiumi forma (T‑450/09, EU:T:2014:983) buvo panaikintas, nebeliko jokio Bendrojo Teismo sprendimo dėl per jame vykusį procesą patirtų bylinėjimosi išlaidų.

22      Panašioje situacijoje Teisingumo Teismas jau yra nusprendęs turįs jurisdikciją nuspręsti dėl prašymo nustatyti bylinėjimosi išlaidas, patirtas per Bendrajame Teisme vykusį procesą (šiuo klausimu žr. 2013 m. spalio 1 d. Nutarties Elf Aquitaine / Komisija, C‑521/09 P–DEP, EU:C:2013:644, 9–12 punktus).

23      Šiomis aplinkybėmis šis prašymas nustatyti bylinėjimosi išlaidas, nors ir susijęs su pirmojoje instancijoje patirtomis išlaidomis, priklauso Teisingumo Teismo jurisdikcijai.

24      Taigi konstatuotina, kad Bendrasis Teismas neturi jurisdikcijos nagrinėti šio prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų nustatymo, ir pagal Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto 54 straipsnio antrą pastraipą ir Bendrojo Teismo procedūros reglamento 127 straipsnį reikia perduoti bylą Teisingumo Teismui.

Remdamasis šiais motyvais,

BENDRASIS TEISMAS (aštuntoji kolegija)

nutaria:

Perduoti bylą T450/09 DEP Teisingumo Teismui.

Priimta 2018 m. vasario 8 d. Liuksemburge.

Kancleris

 

Pirmininkas

E. Coulon

 

A. M.Collins


*      Proceso kalba: anglų.