Language of document :

Talan väckt den 6 november 2009 - Simba Toys mot harmoniseringsbyrån - Seven Towns (Tredimensionell figur föreställande en kubisk leksak)

(Mål T-450/09)

Ansökan är avfattad på engelska

Parter

Sökande: Simba Toys GmbH & Co. KG (Fürth, Tyskland) (ombud: advokaten O. Ruhl)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

Motpart vid överklagandenämnden: Seven Towns Ltd (London, Förenade kungariket)

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att förstainstansrätten ska

ogiltigförklara det beslut andra överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) fattade den 1 september 2009 i ärende R 1526/2008-2, och

förplikta svaranden och motparten vid överklagandenämnden att ersätta de kostnader som är hänförliga till överklagandeförfarandet samt de kostnader som uppkommit vid domstolen.

Grunder och huvudargument

Registrerat gemenskapsvarumärke som är föremål för ansökan om ogiltighetsförklaring: En tredimensionell figur föreställande en kubisk leksak

Innehavare av gemenskapsvarumärket: Motparten vid överklagandenämnden

Part som ansökt om ogiltighetsförklaring av gemenskapsvarumärket: Sökanden

Annulleringsenhetens beslut: Avslag på ansökan om ogiltigförklaring

Överklagandenämndens beslut: Avslag av överklagandet

Grunder: Åsidosättande av artikel 7.1 b, c och e i rådets förordning nr 207/2009 i den mån överklagandenämnden felaktigt bedömde de absoluta registreringshinder som sökanden framfört, åsidosättande av artikel 75 i rådets förordning nr 207/2009 i den mån överklagandenämnden underlät att motivera varför grund för upphävande nekades enligt artikel 7.1 c i denna förordning, åsidosättande av artikel 76.1 i rådets förordning nr 207/2009 i den mån överklagandenämnden underlät att identifiera kännetecknen hos varumärket som var föremål för ansökan om ogiltigförklaring och underlät att beakta vissa kännetecken hos ett sådant varumärke.

____________