Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Augstākā tiesa (Senāts) (Läti) 4. veebruaril 2021 – SIA „PRODEX“ versus Valsts ieņēmumu dienests

(kohtuasi C-72/21)

Kohtumenetluse keel: läti

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Augstākā tiesa (Senāts)

Põhikohtuasja pooled

Esimese astme kohtus kaebaja ja kassatsiooniastmes kassaator: SIA „PRODEX“

Vastustaja esimese astme kohtus ja vastustaja kassatsiooniastmes: Valsts ieņēmumu dienests

Eelotsuse küsimused

1.    Kas nõukogu 23. juuli 1987. aasta määruse (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta,1 mida on muudetud komisjoni 27. septembri 2011. aasta määrusega (EL) nr 1006/2011,2 I lisas olevat kombineeritud nomenklatuuri tuleb tõlgendada nii, et ukseraamid ja -piidad ning lävepakud kuuluvad selle nomenklatuuri alamrubriiki 4418 20 eraldi kaupadena?

2.    Kas komisjoni 27. septembri 2011. aasta määruse (EL) nr 1006/2011, millega muudetakse tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühist tollitariifistikku käsitleva nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 I lisa, I lisa esimese osa I jao A-osas sätestatud kaupade kombineeritud nomenklatuuri klassifitseerimise üldreeglite reegli 2 punkti a esimest lauset arvestades võib kombineeritud nomenklatuuri alamrubriik 4418 20 hõlmata ka lõpetamata ukseraame ja -piitasid, uksepaneele ja lävepakke, tingimusel et need on täielike ja valmis ukseraamide, uksepiitade ja lävepakkude põhitunnustega?

3.    Kas põhikohtuasjas vaidlusalused puitpaneelid ja -raamliistud, millel on iluprofiil ja -viimistlus, mis objektiivselt tõendavad nende eeldatavat kasutamist uste, ukseraamide, uksepiitade ja lävepakkude valmistamises, kuid mille pikkus tuleb enne ukse monteerimist parajaks lõigata ja millesse tuleb teha haakimiskohad ning vajaduse korral kohad hingede ja lukkude jaoks, tuleb klassifitseerida kombineeritud nomenklatuuri alamrubriiki 4418 20 või vastavalt konkreetsete puitpaneelide või -raamide tunnuste järgi rubriikidesse 4411 ja 4412?

____________

1 EÜT 1987, L 256, lk 1; ELT eriväljaanne 02/02, lk 382.

2  Komisjoni 27. septembri 2011. aasta määrus (EL) nr 1006/2011, millega muudetakse tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühist tollitariifistikku käsitleva nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 I lisa (ELT 2011, L 282, lk 1).