Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Verwaltungsgericht Berlin (Saksa) on esittänyt 8.2.2021 – Wacker Chemie AG v. Saksan valtio, edustajanaan Umweltbundesamt Deutsche Emissionshandelsstelle

(asia C-76/21)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Verwaltungsgericht Berlin

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Wacker Chemie AG

Vastaaja: Saksan valtio, edustajanaan Umweltbundesamt Deutsche Emissionshandelsstelle

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko Euroopan päästökauppajärjestelmää koskevissa komission suuntaviivoissa1 esitetty kapasiteetin laajentumisen määritelmä, jonka mukaan laitos voi toimia kapasiteetilla, joka on vähintään 10 prosenttia suurempi kuin sen asetettu alkukapasiteetti ennen muutosta, ja joka on tulosta investoinnista käyttöomaisuuteen (tai useista investoinneista käyttöomaisuuteen), tulkittava siten,

a.    että tämä riippuu käyttöomaisuuteen tehdyn investoinnin ja teknisesti ja oikeudellisesti mahdollisen enimmäiskapasiteetin laajentumisen välisestä syy-yhteydestä vai

b.    että tämä riippuu 27.4.2011 annetun komission päätöksen 2011/278/EU2 3 artiklan i ja l alakohdan mukaisesti vertailusta kahden korkeimman kuukausittaisen tuotantomäärän keskiarvoon kuutena ensimmäisenä kuukautena muutetun toiminnan alkamisen jälkeen?

Tapauksessa 1. b: Onko 27.4.2011 annetun komission päätöksen 2011/278/EU 3 artiklan i alakohtaa tulkittava siten, että ratkaisevaa ei ole teknisesti ja oikeudellisesti mahdollisen enimmäiskapasiteetin laajentumisen ulottuvuus vaan yksinomaan päätöksen 2011/278 3 artiklan l alakohdan keskiarvojen tarkastelu riippumatta siitä, johtuuko tämä tehdystä fyysisestä muutoksesta vai tehostuneesta käytöstä ja missä määrin se johtuu niistä?

Onko päästökauppajärjestelmää koskevien suuntaviivojen liitteessä I tarkoitettua asetetun alkukapasiteetin käsitettä tulkittava päätöksen 2011/278/EU 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti?

Onko Euroopan komission päätöstä olla esittämättä vastaväitteitä ilmoitetusta valtiontukijärjestelmästä tulkittava siten,

a.    että sillä todetaan kattavasti kansallisen järjestelmän yhteensopivuus tukea koskevien suuntaviivojen kanssa myös muiden kansallisessa tukijärjestelmässä kansallisen lainsäädännön muihin säännöksiin tehtyjen viittausten osalta vai

b.    että kansallista tukijärjestelmää ja muuta kansallista lainsäädäntöä on puolestaan tulkittava siten, että niiden on kaiken kaikkiaan vastattava tukea koskevia suuntaviivoja?

Tapauksessa 4.a: Sitooko Euroopan komission päätös olla esittämättä vastaväitteitä ilmoitettua valtiontukijärjestelmää vastaan kansallista tuomioistuinta siltä osin kuin päätöksessä on todettu, että tukijärjestelmä vastaa sovellettavia tukea koskevia suuntaviivoja?

Kun päätöksessä olla esittämättä vastaväitteitä ilmoitettua valtiontukijärjestelmää vastaan viitataan tukia koskeviin Euroopan komission suuntaviivoihin ja tutkitaan ilmoitettujen tukien yhteensopivuus suuntaviivojen nojalla, sitovatko nämä suuntaviivat jäsenvaltiota, kun se tulkitsee ja soveltaa hyväksyttyä tukijärjestelmää?

Onko direktiivin 2003/87/EY,3 sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2018/410, 10 a artiklan 6 kohdalla, jonka mukaan jäsenvaltioiden olisi toteutettava taloudellisia toimenpiteitä välillisten hiilidioksidikustannusten korvaamiseksi, merkitystä tulkittaessa päästökauppajärjestelmää koskevien suuntaviivojen 5 kohtaa, jonka mukaan tuet rajoitetaan tavoitellun ympäristönsuojelun tason saavuttamiseksi tarvittavaan vähimmäismäärään?

____________

1 Suuntaviivat tietyistä päästökauppajärjestelmään liittyvistä valtiontukitoimenpiteistä vuoden 2012 jälkeen – komission tiedonanto (EUVL 2012, C 158, s. 4).

2 Päästöoikeuksien yhdenmukaistettua maksutta tapahtuvaa jakoa koskevien unionin laajuisten siirtymäsäännösten vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY 10 a artiklan mukaisesti 27.4.2011 annettu komissio päätös 2011/278/EU (EUVL 2011, L 130, s. 1).

3 Kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä ja neuvoston direktiivin 96/61/EY muuttamisesta 13.10.2003 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/87/EY (EUVL 2003, L 275, s. 32).