Language of document :

Mededeling in het PB

 

Arrest van het Gerecht van eerste aanleg

van 18 september 2003

in zaak T-73/01: Spyridon de Athanassios Pappas tegen Comité van de Regio's van de Europese Unie1

(Ambtenaren ( Aanwerving ( Ambt van secretaris-generaal van het Comité van de Regio's ( Kennisgeving van vacature ( Aanwervingsprocedure)

    (Procestaal: Frans)

In zaak T-73/01, Spyridon de Athanassios Pappas, voormalig ambtenaar van de Commissie van de Europese Gemeenschappen, wonende te Brussel (België), vertegenwoordigd door M.-A. Lucas, advocaat, tegen Comité van de Regio's van de Europese Unie (gemachtigden: P. Cervilla en D. Waelbroeck), betreffende een verzoek strekkende tot nietigverklaring van het besluit van het Comité van de Regio's van 13 juni 2000 houdende benoeming van Vincenzo Falcone als secretaris-generaal van het Comité van de Regio's (aankondiging van aanwerving 2000/C 28 A/01) en afwijzing van verzoekers sollicitatie naar deze betrekking, alsmede van het besluit houdende afwijzing van de door verzoeker ingediende klacht, heeft het Gerecht (Derde kamer), samengesteld als volgt: K. Lenaerts, kamerpresident, J. Azizi en M. Jaeger, rechters; griffier: D. Christensen, administrateur, op 18 september 2003 een arrest gewezen waarvan het dictum luidt als volgt:

1)Verklaart nietig het besluit van het Comité van de regio's van 13 juni 2000 houdende benoeming van Vincenzo Falcone als secretaris-generaal van het Comité van de Regio's (aankondiging van aanwerving 2000/C 28 A/01) en de afwijzing van de sollicitatie van Pappas naar deze betrekking.

2)Verwijst het Comité van de Regio's in de kosten.

____________

1 - PB C 161 van 2.6.01