Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Landesgericht Korneuburg (Österrike) den 10 december 2020 – L GmbH mot FK

(Mål C-672/20)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Landesgericht Korneuburg

Parter i det nationella målet

Klagande: L GmbH

Motpart: FK

Tolkningsfrågor

Ska artikel 3.2 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/20041 av den 11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och om upphävande av förordning (EEG) nr 295/91 tolkas på så sätt att förordningen gäller för flygpassagerare som har checkat in online redan innan de kommit till flygplatsen och inte har med sig incheckningsbagage, och som på flygplatsens informationstavla ser att flygningen är försenad, väntar på ytterligare information vid utgången till flygplanet, hör sig för om den bokade flygningens avgång vid lufttrafikföretagets disk, inte får vare sig någon förklaring från motpartens personal om huruvida och när flygningen kommer att starta eller något erbjudande om en ersättningsflygning, och därpå själva bokar en annan flygning till sin slutliga bestämmelseort utan att utnyttja den ursprungligen bokade flygningen?

Ska artikel 5.3 i förordningen om flygpassagerares rättigheter tolkas på så sätt att ett lufttrafikföretag inte är skyldigt att betala kompensation enligt artikel 7 i samma förordning, om det når den slutliga bestämmelseorten med en försening på åtta timmar och 19 minuter, eftersom flygplanet under den flygning som föregick den flygning som skulle genomföras före den föregående flygningen hade skadats genom åsknedslag, och den tekniker som var anställd vid ett av lufttrafikföretaget anlitat serviceföretag och rådfrågades efter landningen endast påträffade smärre skador som dock inte påverkade flygplanets funktionsduglighet (”some minor findings”), den flygning som föregick den föregående flygningen genomfördes, men det i samband med pre-flight check innan den föregående flygningen genomfördes visade sig att flygplanet tills vidare inte kunde användas, och lufttrafikföretaget därför, i stället för det skadade flygplan som det ursprungligen hade avsett att använda, satte in ett ersättningsplan som genomförde den föregående flygningen med en försening på sju timmar och 40 minuter i förhållande till den utsatta avgångstiden?

Ska artikel 5.3 i förordningen om flygpassagerares rättigheter tolkas på så sätt att det till de rimliga åtgärder som lufttrafikföretaget ska vidta hör att erbjuda flygpassagerarna ombokning till en annan flygning med vilken dessa skulle ha nått sin slutliga bestämmelseort med en försening på fem timmar (och – med den platsreservation som de gjort på eget initiativ – faktiskt också nådde denna), trots att lufttrafikföretaget, i stället för med det plan som inte längre kunde användas, genomförde flygningen med ett ersättningsplan med vilket passageraren skulle ha nått sin slutliga bestämmelseort med en försening på åtta timmar och 19 minuter?

____________

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och om upphävande av förordning (EEG) nr 295/91 (EUT L 46, 17.2.2004, s. 1).