Language of document :

Överklagande ingett den 11 december 2020 av Colin Brown av den dom som tribunalen (fjärde avdelningen i utökad sammansättning) meddelade den 5 oktober 2020 i mål T-18/19, Brown mot kommissionen

(Mål C-675/20 P)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Colin Brown (ombud: advokaten I. Van Damme)

Övriga parter i målet: Europeiska kommissionen och Europeiska unionens råd

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

upphäva den överklagade domen om att inte ogiltigförklara det omtvistade beslutet1 ,

slå fast, på grundval av samtliga uppgifter som tribunalen förfogar över, att det omtvistade beslutet ska ogiltigförklaras och att klagandens rätt till utlandstillägg och ersättning för resekostnader ska återställas med verkan från och med den 1 december 2017 och att de ersättningar som inte betalats mellan den 1 december 2017 och dagen för återupprättande av klagandens rätt ska betalas till klaganden med ränta, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna vid domstolen och tribunalen.

Grunder och huvudargument

Den första grunden: Tribunalen gjorde en felaktig tolkning av artikel 4.1 a i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna när den slog fast att denna artikel tillåter eller kräver att tjänstemannen fråntas rätten till utlandstillägg på grund av att han erhållit medborgarskap i anställningslandet, i frånvaro av en ändring av tjänstemannens anställningsort.

Den andra grunden: Tribunalens tillämpning av artikel 4.1 b i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna på klaganden i sin dom, och kommissionen i det angripna beslutet, ger upphov till omotiverad diskriminering.

____________

1 Beslut av byrån för administration och betalning av enskilda rättigheter av den 19 mars 2018 om återkallande av klagandens rätt till utlandstillägg och betalning av resekostnader från och med den 1 december 2017.