Language of document :

Žaloba podaná 10. apríla 2020 – Chanel/EUIPO – Innovative Cosmetic Concepts (INCOCO)

(vec T-196/20)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Chanel (Neuilly-sur-Seine, Francúzsko) (v zastúpení: J. Passa, advokát)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Innovative Cosmetic Concepts LLC (Clifton, New Jersey, Spojené štáty)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Majiteľ spornej ochrannej známky: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom

Sporná ochranná známka: medzinárodný zápis slovnej ochrannej známky INCOCO označujúci Európsku úniu – medzinárodný zápis označujúci Európsku úniu č. 1 189 828

Konanie pred EUIPO: námietkové konanie

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie prvého odvolacieho senátu EUIPO zo 16. januára 2020 vo veci R 194/2019-1

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania.

Uvádzané žalobné dôvody

porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001,

porušenie zásady riadnej správy vecí verejných.

____________