Language of document :

Överklagande ingett den 10 april 2020 – Chanel mot EUIPO – Innovative Cosmetic Concepts (INCOCO)

(Mål T-196/20)

Överklagandet är avfattat på franska

Rättegångsdeltagare

Klagande: Chanel (Neuilly-sur-Seine, Frankrike) (ombud: advokaten J. Passa)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Motpart vid överklagandenämnden: Innovative Cosmetic Concepts LLC (Clifton, New Jersey, Förenta staterna)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Innehavare av det omtvistade varumärket: Motparten vid överklagandenämnden

Omtvistat varumärke: Internationell registrering som designerar Europeiska unionen av EU-ordmärket ˮINCOCOˮ – Internationell registrering som designerar Europeiska unionen nr 1 189 828

Förfarande vid EUIPO: Invändningsförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av första överklagandenämnden vid EUIPO den 16 januari 2020 i ärende R 194/2019-1

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet, och

förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder

Åsidosättande av artikel 8.1 b i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001.

Åsidosättande av principen om god förvaltning.

____________