Language of document : ECLI:EU:C:2017:887

SENTENZA TAL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA (L-Ewwel Awla)

23 ta’ Novembru 2017 (*)

“Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Taxxa fuq il-valur miżjud (VAT) – Valur taxxabbli – Sitt Direttiva 77/388/KEE – It-tieni subparagrafu tal-Artikolu 11(C)(1) – Limitazzjoni tad-dritt għat-tnaqqis tal-valur taxxabbli fil-każ ta’ nuqqas ta’ ħlas mill-parti kontraenti – Marġni ta’ diskrezzjoni tal-Istati Membru fit-traspożizzjoni – Natura proporzjonata tal-perijodu ta’ prefinanzjament mill-imprenditur”

Fil-Kawża C-246/16,

li għandha bħala suġġett talba għal deċiżjoni preliminari skont l-Artikolu 267 TFUE, imressqa mill-Commissione tributaria provinciale di Siracusa (qorti tat-taxxa reġjonali ta’ Siracusa, l-Italja), permezz ta’ deċiżjoni tas-7 ta’ Marzu 2016, li waslet fil-Qorti tal-Ġustizzja fit-28 ta’ April 2016, fil-proċedura

Enzo Di Maura

vs

Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa,

IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA (L-Ewwel Awla),

komposta minn R. Silva de Lapuerta, President tal-Awla, J.-C. Bonichot (Relatur), A. Arabadjiev, S. Rodin u E. Regan, Imħallfin,

Avukat Ġenerali: J. Kokott,

Reġistratur: A. Calot Escobar,

wara li rat il-proċedura bil-miktub,

wara li kkunsidrat l-osservazzjonijiet ippreżentati:

–        għall-Gvern Taljan, minn G. Palmieri, bħala aġent, assistita minn G. De Bellis, avvocato dello Stato,

–        għall-Gvern tar-Renju Unit, minn J. Kraehling u G. Brown, bħala aġenti, assistiti minn E. Mitrophanous, barrister,

–        għall-Kummissjoni Ewropea, minn F. Tomat u M. Owsiany-Hornung, bħala aġenti,

wara li semgħet il-konklużjonijiet tal-Avukat Ġenerali, ippreżentati fis-seduta tat-8 ta’ Ġunju 2017,

tagħti l-preżenti

Sentenza

1        It-talba għal deċiżjoni preliminari tirrigwarda l-interpretazzjoni tal-Artikolu 11(C)(1) tas-Sitt Direttiva tal-Kunsill 77/388/KEE tas-17 ta’ Mejju 1977, fuq l-armonizzazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri dwar taxxi fuq id-dħul mill-bejgħ - Sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud: bażi uniformi ta’ stima (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti: Kapitolu 9, Vol. 1, p. 23, iktar ’il quddiem is-“Sitt Direttiva”), kif ukoll il-prinċipji ta’ proporzjonalità, ta’ effettività tad-dritt tal-Unjoni u ta’ newtralità tat-taxxa fuq il-valur miżjud (VAT).

2        Din it-talba tressqet fil-kuntest ta’ kawża bejn Enzo Di Maura u l-Agenzia delle Entrate (amministrazzjoni fiskali, l-Italja), dwar avviż tat-taxxa għas-sena fiskali 2004 u dwar it-tnaqqis tal-valur taxxabbli għall-VAT.

 Il-kuntest ġuridiku

 Id-dritt tal-Unjoni

3        L-Artikolu 11(C)(1) tas-Sitt Direttiva, li jirregola t-tnaqqis tal-valur taxxabbli, jipprovdi:

“Fil-każ ta’ kanċellazzjoni, ċaħda jew nuqqas ta’ pagament totali jew parzjali, jew fejn il-prezz hu mnaqqas wara li l-provvista tkun saret, l-ammont taxxabbli għandu jiġi ridott għaldaqstant skont kondizzjonijet li jiġu stabbiliti mill-Istati Membri.

Madanakollu, fil-każ ta’ nuqqas ta’ ħlas totali jew parzjali, l-Istati Membri jistgħu jidderogaw minn din ir-regola.”

 Id-dritt Taljan

4        L-Artikolu 26 tad-decreto del Presidente della Repubblica n. 633 – Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto (Digriet Nru 633 tal-President tar-Repubblika, tas-26 ta’ Ottubru 1972, – Stabbiliment u Leġiżlazzjoni tat-Taxxa fuq il-valur miżjud (GURI Nru 292, tal-11 ta’ Novembru 1972), fil-verżjoni tiegħu applikabbli għall-fatti fil-kawża prinċipali (iktar ’il quddiem id-“Digriet Presidenzjali”), intitolat “Modifika tal-valur taxxabbli jew tat-taxxa”, jipprovdi, fil-paragrafu 2 tiegħu:

“Jekk tranżazzjoni li għaliha tkun inħarġet fattura, wara li tkun saret ir-reġistrazzjoni skont l-Artikoli 23 u 24, tiġi kkanċellata kollha kemm hi jew parzjalment, jew titnaqqas għall-ammont taxxabbli, b’konsegwenza ta’ dikjarazzjoni ta’ nullità, annullament, revoka, ħall, xoljiment jew simili jew minħabba n-nuqqas ta’ ħlas totali jew parzjali minħabba proċeduri ta’ insolvenza jew proċeduri ta’ eżekuzzjoni mingħajr suċċess jew bħala riżultat tal-applikazzjoni ta’ tnaqqis jew skontijiet previsti kuntrattwalment, il-fornitur tal-oġġett jew il-fornitur tas-servizz għandu d-dritt li jnaqqas skont l-Artikolu 19 it-taxxa li tikkorrispondi għall-varjazzjoni, billi jirreġistraha f’konformità mal-Artikolu 25. Ix-xerrej jew ir-riċevitur li jkun diġà rreġistra t-tranżazzjoni skont dan l-Artikolu 25, f’dan il-każ għandu jirreġistra l-varjazzjoni f’konformità mal-Artikolu 23 jew l-Artikolu 24, mingħajr preġudizzju għad-dritt tiegħu għar-rimbors tal-ammont imħallas lill-fornitur tas-servizz bħala kumpens.”

5        Il-qorti tar-rinviju tindika li din id-dispożizzjoni ġiet interpretata b’mod stabbilit mill-amministrazzjoni u l-qrati Taljani fis-sens li, sabiex jitnaqqas il-valur taxxabbli, il-persuna taxxabbli għandha tagħti l-prova tan-nuqqas ta’ suċċess tal-proċeduri kollettivi, li huwa possibbli biss wara li jiskadi t-terminu mogħti għall-preżentazzjoni ta’ osservazzjonijiet dwar pjan tat-tqassim possibbli jew, inkella, fl-assenza ta’ pjan tat-tqassim, meta t-terminu ta’ appell kontra d-digriet dwar l-għeluq tal-proċedura ta’ insolvenza jkun skada.

 Il-kawża prinċipali u d-domandi preliminari

6        Meta wieħed mill-klijenti tiegħu kien ġie ddikjarat fi stralċ mingħajr ma kien ħallas fattura ta’ EUR 35 000, E. Di Maura naqqas proporzjonalment il-valur taxxabbli tal-VAT tiegħu, hekk kif ħaseb li seta’ jagħmel abbażi tad-dispożizzjonijiet iċċitati iktar ’il fuq tad-Digriet Presidenzjali.

7        L-amministrazzjoni fiskali ma approvatx din ir-regolarizzazzjoni minħabba li din setgħet issir biss wara l-eżerċizzju mingħajr suċċess ta’ proċedura ta’ insolvenza jew ta’ proċedura eżekuttiva individwali, jiġifieri ladarba jkun hemm iċ-ċertezza li d-dejn mhux ser jitħallas, u mhux wara sempliċi deċiżjoni li tiddikjara l-istralċ bħal dik meħuda kontra d-debitur ta’ E. Di Maura.

8        Dan tal-aħħar ressaq il-kawża quddiem il-Commissione tributaria provinciale di Siracusa (qorti tat-taxxa reġjonali ta’ Siracusa, l-Italja) u sostna li, għall-kuntrarju, it-tnaqqis tal-valur taxxabbli minħabba nuqqas ta’ ħlas tal-korrispettiv kellu jsir fil-mument tad-dikjarazzjoni ta’ stralċ tad-debitur.

9        Din il-qorti għandha dubji dwar il-konformità tad-dispożizzjoni tad-Digriet Presidenzjali msemmija iktar ’il fuq mal-prinċipji ta’ proporzjonalità, ta’ effettività tad-dritt tal-Unjoni u ta’ newtralità tal-VAT, b’mod partikolari fid-dawl tat-terminu medju tal-proċeduri kollettivi fl-Italja, li hija tindika li ma huwiex rari li jaqbeż l-għaxar snin. Hija tikkunsidra wkoll li l-limitu għad-dritt għat-tnaqqis tal-bażi taxxabbli li jistabbilixxi d-dritt Taljan huwa eċċessiv, peress li s-Sitt Direttiva tikkondizzjona dan it-tip ta’ limitazzjoni għan-nuqqas ta’ ħlas, u mhux għal proċeduri kollettivi jew għal miżuri ta’ eżekuzzjoni li jibqgħu mingħajr suċċess.

10      Fid-dawl tal-kunsiderazzjonijiet esposti iktar ’il fuq, il-Commissione tributaria provinciale di Siracusa (qorti tat-taxxa reġjonali ta’ Siracusa, l-Italja) iddeċidiet li tissospendi l-proċeduri u li tirrinvija d-domandi li ġejjin lill-Qorti tal-Ġustizzja għal deċiżjoni preliminari:

“1)      Fid-dawl tal-Artikolu 11(Ċ)(1) u tat-tieni sentenza tal-Artikolu 20(1)(b) [tas-Sitt Direttiva] dwar it-tnaqqis tal-bażi taxxabbli u l-aġġustament tal-VAT dovuta fuq it-tranżazzjonijiet taxxabbli fil-każ ta’ nuqqas ta’ ħlas totali jew parzjali tal-korrispettiv stabbilit bejn il-partijiet kontraenti, huwa konformi mal-prinċipji ta’ proporzjonalità u ta’ effettività, iggarantiti mit-TFUE, u mal-prinċipji ta’ newtralità li jirregolaw l-applikazzjoni tal-VAT, li jiġu imposti limiti li jrendu impossibbli jew eċċessivament diffiċli – b’mod partikolari f’termini ta’ ħin, fid-dawl tat-tul imprevedibbli ta’ proċedura kollettiva [ta’ insolvenza] – għall-persuna taxxabbli, l-irkupru tat-taxxa relatata mal-korrispettiv li jkun għadu parzjalment jew totalment mhux imħallas?

2)      Fil-każ ta’ risposta affermattiva għall-ewwel domanda, dispożizzjoni bħall-Artikolu 26(2) tad-Digiret tal-President tar-Repubblika Nru 633/1972, fil-verżjoni tiegħu fis-seħħ qabel l-emendi introdotti mill-Artikolu 1(126) u (127) tal-Liġi Nru 208 tat-28 ta’ Diċembru 2015, li jissuġġetta d-dritt ta’ rkupru tat-taxxa għall-kundizzjoni li tingħata prova tal-użu minn qabel u mingħajr suċċess ta’ proċeduri kollettivi, jiġifieri, skont il-ġurisprudenza u l-prassi tal-awtorità tat-taxxa tal-Istat Membru tal-Unjoni, li l-irkupru għandu neċessarjament iseħħ wara t-tqassim finali mingħajr suċċess tal-attiv jew, fin-nuqqas, wara l-adozzjoni tal-att definittiv ta’ għeluq tal-istralċ, hija kompatibbli mal-prinċipji mfakkra iktar ’il fuq, anki meta tali azzjonijiet jkunu raġonevolment antiekonomiċi fid-dawl tal-ammont tal-kreditu allegat, tal-prospetti għall-irkupru tiegħu u tal-ispejjeż tal-proċeduri kollettivi, u peress li, fi kwalunkwe każ, il-kundizzjonijiet iċċitati jistgħu jseħħu biss wara diversi snin mid-data ta’ ftuħ tal-istralċ?”

 Fuq id-domandi preliminari

11      Permezz tad-domandi tagħha, li jaqbel li jiġu eżaminati flimkien, il-qorti tar-rinviju tistaqsi, essenzjalment, jekk it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 11(C)(1) tas-Sitt Direttiva għandux jiġi interpretat fis-sens li Stat Membru jista’ jissuġġetta t-tnaqqis tal-valur taxxabbli tal-VAT fil-każ ta’ nuqqas ta’ ħlas totali jew parzjali għan-nuqqas ta’ suċċess ta’ proċedura ta’ insolvenza meta tali proċedura tista’ ddum iktar minn għaxar snin.

12      Preliminarjament, għandu jitfakkar li, fid-dawl tal-armonizzazzjoni tal-valur taxxabbli, l-Artikolu 11(A)(1)(a) tas-Sitt Direttiva jipprovdi li, ġewwa l-pajjiż, dan il-valur taxxabbli huwa, fil-prinċipju, ikkostitwit minn dak kollu li jikkostitwixxi korrispettiv miksub jew li għandu jinkiseb mill-fornitur jew mingħand ix-xerrej tal-oġġetti, jew mingħand min jikseb is-servizzi jew mingħand terzi.

13      Din id-dispożizzjoni tikkostitwixxi l-espressjoni ta’ prinċipju fundamentali tas-Sitt Direttiva, li jgħid li l-valur taxxabbli huwa kkostitwit mill-korrispettiv rċevut realment u li l-korollarju tiegħu huwa li l-amministrazzjoni fiskali ma tkunx tista’ tiġbor, bħala VAT, ammont superjuri minn dak miġbur mill-persuna taxxabbli (sentenza tat-3 ta’ Lulju 1997, Goldsmiths, C-330/95, EU:C:1997:339, punt 15).

14      Skont dan il-prinċipju, l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 11(C)(1) tas-Sitt Direttiva, li jipprovdi li f’każ ta’ annullament, ta’ rexxissjoni, ta’ riżoluzzjoni, ta’ nuqqas ta’ ħlas totali jew parzjali jew ta’ tnaqqis fil-prezz wara l-mument li sseħħ it-tranżazzjoni, jobbliga lill-Istati Membri li jnaqqsu l-valur taxxabbli u, għaldaqstant, l-ammont tal-VAT dovut mill-persuna taxabbli kull darba li, wara l-konklużjoni ta’ tranżazzjoni, parti mill-korrispettiv jew il-korrispettiv kollu ma jinġabarx mill-persuna taxxabbli (ara, f’dan is-sens, is-sentenza tat-3 ta’ Lulju 1997, Goldsmiths, C-330/95, EU:C:1997:339, punt 16).

15      It-tieni subparagrafu tal-Artikolu 11(C)(1) tas-Sitt Direttiva jippermetti lill-Istati Membri li jidderogaw mir-regola msemmija fil-punt preċedenti fil-każ ta’ nuqqas ta’ ħlas totali jew parzjali.

16      Fil-fatt, jekk in-nuqqas ta’ ħlas totali jew parzjali tal-prezz tax-xiri jseħħ mingħajr ma kien hemm rexxissjoni jew annullament tal-kuntratt, ix-xerrej jibqa’ responsabbli għall-prezz miftiehem u l-bejjiegħ, anki jekk ma jibqax il-proprjetarju tal-oġġett, jibqa’ dejjem bħala prinċipju l-kreditur, u għandu dritt li jinvoka dan il-fatt f’qorti. Madankollu, peress li ma jistax jiġi eskluż li tali dejn isir fil-fatt definittivament irrekuperabbli, il-leġiżlatur tal-Unjoni kellu l-intenzjoni li jagħti lil kull Stat Membru l-għażla li jiddetermina jekk is-sitwazzjoni ta’ nuqqas ta’ ħlas tal-prezz tax-xiri, li, minnha nnifisha, kuntrarjament għar-rexxissjoni jew għall-annullament tal-kuntratt, ma tqigħedx lill-partijiet fis-sitwazzjoni tal-bidu tagħhom, jagħti d-dritt għal tnaqqis tal-valur taxxabbli kif xieraq taħt il-kundizzjonijiet li jistabbilixxi huwa stess, jew ukoll jekk tali tnaqqis ma jkunx permess f’din is-sitwazzjoni (sentenza tal-15 ta’ Mejju 2014, Almos Agrárkülkereskedelmi, C‑337/13, EU:C:2014:328, punt 25).

17      Madankollu, kif il-Qorti tal-Ġustizzja diġà ddeċidiet, din il-possibbiltà ta’ deroga, li hija strettament limitata għall-każ ta’ nuqqas ta’ ħlas totali jew parzjali tal-korrispettiv, hija bbażata fuq l-idea li n-nuqqas ta’ ħlas tal-korrispettiv jista’, f’ċerti ċirkustanzi u minħabba s-sitwazzjoni ġuridika eżistenti fl-Istat Membru kkonċernat, tkun diffiċli li tiġi vverifikata jew tkun biss provviżorja (sentenza tat-3 ta’ Lulju 1997, Goldsmiths, C-330/95, EU:C:1997:339, punt 18).

18      Minn dan isegwi li l-eżerċizzju ta’ tali possibbiltà ta’ deroga għandu jiġi ġġustifikat sabiex il-miżuri meħuda mill-Istati Membri għall-implementazzjoni tagħha ma jfixklux l-għan ta’ armonizzazzjoni fiskali intiż mis-Sitt Direttiva (sentenza tat-3 ta’ Lulju 1997, Goldsmiths, C‑330/95, EU:C:1997:339, punt 18).

19      Ċertament, b’analoġija, mill-punt 23 tas-sentenza tal-15 ta’ Mejju 2014, Almos Agrárkülkereskedelmi (C-337/13, EU:C:2014:328), jirriżulta li meta l-Istat Membru kkonċernat kellu l-intenzjoni li japplika d-deroga prevista fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 11(C)(1) tas-Sitt Direttiva, il-persuni taxxabbli ma jistgħux jipprevalu, abbażi tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 11(C)(1) tas-Sitt Direttiva, minn dritt għal tnaqqis tal-valur taxxabbli tal-VAT f’każ ta’ nuqqas ta’ ħlas tal-prezz.

20      Madankollu, kuntrarjament għal dak li jsostnu l-Gvern Taljan u tar-Renju Unit, din il-motivazzjoni, kif irrelevat l-Avukat Ġenerali fil-punti 32 sa 44 tal-konklużjonijiet tagħha, ma tistax tinqara fis-sens li tikkontesta l-ġurisprudenza ċċitata fil-punti 17 u 18 ta’ din is-sentenza, peress li huwa possibbli għall-Istati Membri li jeskludu purament u sempliċement it-tnaqqis tal-valur taxxabbli għall-VAT.

21      F’dan ir-rigward, minn ġurisprudenza stabbilita tal-Qorti tal-Ġustizzja jirriżulta li l-eċċezzjonijiet għandhom jiġu interpretati b’mod restrittiv (ara, f’dan is-sens, is-sentenzi tal-20 ta’ Ġunju 2002, Il-Kummissjoni vs Il-Ġermanja, C-287/00, EU:C:2002:388, punt 47; tal-14 ta’ Ġunju 2007, Horizon College, C-434/05, EU:C:2007:343, punt 16, u tal-21 ta’ Marzu 2013, PFC Clinic, C-91/12, EU:C:2013:198, punt 23). Issa, mill-formulazzjoni stess tat-tieni subparagrafu tal-Artikolu 11(C)(1) tas-Sitt Direttiva jirriżulta li l-Istati Membri, għalkemm għandhom possibbiltà li jidderogaw għall-korrezzjoni tal-valur taxxabbli prevista fl-ewwel subparagrafu, ma rċevewx mingħand il-leġiżlatur tal-Unjoni l-fakultà li jeskluduha purament u sempliċement.

22      Din il-konklużjoni hija kkonfermata minn interpretazzjoni skont il-finijiet tat-tieni subparagrafu tal-Artikolu 11(C)(1) tas-Sitt Direttiva. Fil-fatt, għalkemm huwa rilevanti li l-Istati Membri jistgħu jiġġieldu l-inċertezza inerenti għan-natura definittiva tan-nuqqas ta’ ħlas ta’ fattura, imfakkra fil-punt 16 ta’ din is-sentenza, tali fakultà ta’ deroga ma tistax tiġi estiża lil hinn minn din l-inċertezza, u b’mod partikolari mill-kwistjoni dwar jekk dan it-tnaqqis tal-valur taxxabbli jistax ma jsirx fil-każ ta’ nuqqas ta’ ħlas.

23      Mill-bqija, li tiġi ammessa l-possibbiltà għall-Istati Membri li jeskludu kull tnaqqis tal-valur taxxabbli tal-VAT imur kontra l-prinċipju ta’ newtralità tal-VAT, li minnu jirriżulta b’mod partikolari li, fil-kwalità tiegħu ta’ dak li jiġbor it-taxxi f’isem l-Istat, l-imprenditur għandu jinħeles kompletament mill-piż tat-taxxa dovuta jew imħallsa fil-kuntest tal-attivitajiet ekonomiċi tiegħu li huma stess huma suġġetti għall-VAT (ara, f’dan is-sens, is-sentenzi tat-13 ta’ Marzu 2008, Securenta, C‑437/06, EU:C:2008:166, punt 25, u tat-13 ta’ Marzu 2014, Malburg, C-204/13, EU:C:2014:147, punt 41).

24      Sussegwentement, sabiex tingħata risposta għad-domandi preliminari, jeħtieġ li jiġi eżaminat sa fejn mekkaniżmu ta’ tnaqqis tal-valur taxxabbli bħal dak inkwistjoni fil-kawża prinċipali huwa ġġustifikat.

25      F’dan ir-rigward, b’mod konformi mal-prinċipju ta’ proporzjonalità, li jagħmel parti mill-prinċipji ġenerali tad-dritt tal-Unjoni, il-mezzi implementati mis-Sitt Direttiva għandhom ikunu kapaċi jwettqu l-għanijiet intiżi minn din il-leġiżlazzjoni u ma għandhomx imorru lil hinn minn dak li huwa neċessarju sabiex dawn jintlaħqu (ara, b’analoġija, is-sentenza tas-26 ta’ April 2012, Il-Kummissjoni vs Il‑Pajjiżi l-Baxxi, C-508/10, EU:C:2012:243, punt 75).

26      Kif intqal fil-punt 22 ta’ din is-sentenza, l-għan tad-deroga għad-dritt għal tnaqqis tal-valur taxxabbli prevista fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 11(C)(1) tas-Sitt Direttiva għandu jieħu inkunsiderazzjoni l-inċertezza inerenti fin-natura definittiva tan-nuqqas ta’ ħlas ta’ fattura.

27      Din l-inċertezza hija, evidentement, meħuda inkunsiderazzjoni billi l-persuna taxxabbli hija mċaħħda mid-dritt tagħha għal tnaqqis tal-valur taxxabbli sakemm id-dejn ma jkunx ta’ natura li definittivament ma jistax jinġabar, kif tipprovdi, essenzjalment, il-leġiżlazzjoni nazzjonali inkwistjoni fil-kawża prinċipali. Iżda għandu jiġi kkonstatat li l-istess għan jista’ jintlaħaq billi jingħata t-tnaqqis meta l-persuna taxxabbli tipprova li hemm probabbiltà raġonevoli li d-dejn ma jitħallasx, bir-riskju li l-valur taxxabbli jiġi evalwat mill-ġdid u jkun ogħla fl-ipoteżi fejn il-ħlas isir minkejja kollox. Huma l-awtoritajiet nazzjonali li għandhom jiddeterminaw, fl-osservanza tal-prinċipju ta’ proporzjonalità u taħt l-istħarriġ ta’ qorti, il-provi ta’ tul estiż probabbli tan-nuqqas ta’ ħlas li għandhom jiġu pprovduti mill-persuna taxxabbli skont il-partikolaritajiet tad-dritt nazzjonali applikabbli. Tali metodu huwa wkoll effettiv sabiex jintlaħaq l-għan intiż filwaqt li huwa inqas restrittiv għall-persuna taxxabbli, li jiżgura l-prefinanzjament tal-VAT billi jiġborha f’isem l-Istat kif tfakkar fil-punt 23 ta’ din is-sentenza.

28      Il-konstatazzjoni magħmula fil-punt preċedenti tapplika iktar u iktar fil-kuntest ta’ leġiżlazzjoni nazzjonali bħal dik inkwistjoni fil-kawża prinċipali, li meta tiġi applikata, iċ-ċertezza li d-dejn definittivament ma jistax jinġabar tkun tista’ tinkiseb biss, fil-prattika, wara bejn wieħed u ieħor għaxar snin. Tali terminu huwa, fi kwalunkwe każ, ta’ natura li jikkawża lill-imprendituri suġġetti għal din il-leġiżlazzjoni, meta jkollhom quddiemhom sitwazzjoni ta’ nuqqas ta’ ħlas ta’ fattura, żvantaġġ f’termini ta’ likwidità meta mqabbla mal-kompetituri tagħhom fi Stati Membri oħra li huma manifestament ta’ natura li jfixklu l-għan ta’ armonizzazzjoni fiskali intiż mis-Sitt Direttiva.

29      Minn dan isegwi li r-risposta għad-domandi preliminari għandha tkun li t-tieni subparagrafu tal-Artikolu 11(C)(1) tas-Sitt Direttiva għandu jiġi interpretat fis-sens li Stat Membru ma jistax jissuġġetta t-tnaqqis tal-valur taxxabbli tal-VAT għan-nuqqas ta’ suċċess ta’ proċedura ta’ insolvenza meta tali proċedura tista’ ddum iktar minn għaxar snin.

 Fuq l-ispejjeż

30      Peress li l-proċedura għandha, fir-rigward tal-partijiet fil-kawża prinċipali, in-natura ta’ kwistjoni mqajma quddiem il-qorti tar-rinviju, hija din il-qorti li tiddeċiedi fuq l-ispejjeż. L-ispejjeż sostnuti għas-sottomissjoni tal-osservazzjonijiet lill-Qorti tal-Ġustizzja, barra dawk tal-imsemmija partijiet, ma jistgħux jitħallsu lura.

Għal dawn il-motivi, Il-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) taqta’ u tiddeċiedi:

It-tieni subparagrafu tal-Artikolu 11(C)(1) tas-Sitt Direttiva tal-Kunsill 77/388/KEE tas-17 ta’ Mejju 1977, fuq l-armonizzazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri dwar taxxi fuq id-dħul mill-bejgħ - Sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud: bażi uniformi ta’ stima,għandu jiġi interpretat fis-sens li Stat Membru ma jistax jissuġġetta t-tnaqqis tal-valur taxxabbli tal-VAT għan-nuqqas ta’ suċċess ta’ proċedura ta’ insolvenza meta tali proċedura tista’ ddum iktar minn għaxar snin

Firem


*      Lingwa tal-kawża: it-Taljan.