Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale di Potenza (Itálie) dne 31. října 2020 – OM v. Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – MIUR a další

(Věc C-571/20)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Tribunale di Potenza

Účastníci původního řízení

Žalobce: OM

Žalovaní: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - MIUR, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conservatorio di Musica “E.R. Duni” di Matera

Předběžné otázky

Je článek 45 [odst.] 4 SFEU slučitelný nebo naopak zjevně v rozporu s ustanoveními a zásadami Smluv Evropské unie (čl. 45 [odst.] 1, 2 a 3 SFEU), které stanoví volný pohyb osob v členských státech Unie, a zejména se směrnicí 2006/123/ES ze dne 12. prosince 2006 (takzvaná směrnice Bolkestein) 1 převzatou do italského práva legislativním nařízením č. 59 ze dne 26. března 2010, zveřejněné v GURI č. 94 ze dne 23. dubna 2010;

je článek 45 [odst.] 4 SFEU v rozsahu, v němž rozlišuje mezi zaměstnanci ve veřejné správě a zaměstnanci v soukromé sféře, navíc v rozporu s ustanoveními Smlouvy o EU zakazujícími jakoukoliv diskriminaci osob, s výjimkou té, která je uvedená výše (viz v tomto smyslu rozsudek ESLP ze dne 25. března 2014, Biasucci a další v. Itálie);

je italský zákon č. 508 z roku 1999 navíc v rozporu s pravidly Evropské unie, která zakazují opatření s rovnocenným účinkem uvedená v článcích 28 a 29 Smlouvy o ES (nyní články 34 a 35 SFEU v důsledku změny, kterou přinesla Lisabonská smlouva) – tedy opatření, které Smlouva o EU zakazuje, protože směřují k penalizaci státních příslušníků určitých členských států ve srovnání se státními příslušníky jiných členských států v rámci volného pohybu osob, podmínek jejich odměňování, jejich sociální ochrany a pracovních podmínek?

____________

1     Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES ze dne 12. prosince 2006 o službách na vnitřním trhu (Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s. 36).