Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunale di Potenza (Italië) op 31 oktober 2020 – OM/Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – MIUR e.a.

(Zaak C-571/20)

Procestaal: Italiaans

Verwijzende rechter

Tribunale di Potenza

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: OM

Verwerende partijen: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - MIUR, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conservatorio di Musica „E.R. Duni” di Matera

Prejudiciële vragen

Is artikel 45, lid 4, VWEU verenigbaar dan wel kennelijk in strijd met de bepalingen en beginselen van de Unieverdragen (artikel 45, leden 1-3, VWEU) die voorzien in het vrije verkeer van personen binnen de lidstaten van de Unie, en in het bijzonder met richtlijn 2006/123/EG van 12 december 2006 (zogenaamde Bolkestein-richtlijn)1 , die in Italië is omgezet door Decreto Legislativo n. 59 van 26 maart 2010 (GURI nr. 94 van 23 april 2010)?

Is artikel 45, lid 4, VWEU, voor zover het een onderscheid maakt tussen overheidspersoneel en werknemers van privébedrijven, voorts in strijd met andere dan de hierboven reeds genoemde bepalingen van de Unieverdragen die discriminatie van personen verbieden (zie in dit verband arrest van het EHRM van 25 maart 2014 in de zaak Biasucci e a./Italië)?

Is voorts Italiaanse wet nr. 508/99 in strijd met de bepalingen van de Europese Unie die maatregelen van gelijke werking als bedoeld in de artikelen 28 en 29 EG-Verdrag (thans artikelen 34 en 35 VWEU na de hervorming door het Verdrag van Lissabon) verbieden, waarbij het [VWEU] deze maatregelen verbiedt omdat zij burgers van een aantal lidstaten benadelen ten opzichte van burgers van andere lidstaten wat het vrije verkeer van personen, de bezoldiging, de sociale zekerheid en de arbeidsvoorwaarden betreft?

____________

1     Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt (PB 2006, L 376, blz. 36).