Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Landgericht Köln (Tyskland) den 30. oktober 2020 – DG mod Deutsche Lufthansa AG

(Sag C-566/20)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Landgericht Köln

Parter i hovedsagen

Sagsøger: DG

Sagsøgt: Deutsche Lufthansa AG

Præjudicielt spørgsmål

Er en strejke blandt et luftfartsselskabs egne medarbejdere på opfordring fra en fagforening en usædvanlig omstændighed som omhandlet i artikel 5, stk. 3, i forordning (EF) nr. 261/2004 1 ?

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 af 11. 2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 295/91 (EUT 2004, L 46, s. 1).