Language of document :

A Commissione tributaria provinciale di Parma (Olaszország) által 2020. október 30-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Casa di Cura Città di Parma SpA kontra Agenzia delle Entrate

(C-573/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Commissione tributaria provinciale di Parma

Az alapeljárás felei

Felperes: Casa di Cura Città di Parma SpA

Alperes: Agenzia delle Entrate

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Van-e ellentmondás a nemzeti szabályozás és az (európai uniós) jog, pontosabban egyrészről a 633/72. sz. köztársasági elnöki rendelet 19. cikkének (5) bekezdése és 19bis. cikke (vagyis az ún. „héaarányosítási eljárás” mechanizmusát szabályozó nemzeti szabályozás), másrészről az 1977. május 17-i 77/388/EGK irányelv1 17. cikke (2) bekezdésének a) pontja között?

[Összeegyeztethető-e az európai uniós joggal] az a nem egyenló bánásmód, amely az egészségügyi ágazatban tevékenységet végző, (a héa hatálya alá eső) „végső felhasználóknak” minősülő olasz gazdasági szereplők és az Európai Unió más tagállamaiból (Belgium, Bulgária, Németország, Görögország, Franciaország és Spanyolország) származó, az egészségügyi ágazatban tevékenységet végző („közvetítő gazdasági szereplőknek” minősülő, héalevonásra jogosult) gazdasági szereplők között áll fenn?

Egyenlőtlen bánásmód áll-e fenn a héarendszer tekintetében az Európai Unió különböző tagállamai között, amennyiben az Olaszországban alkalmazott héamentesség helyett az Európai Unió más tagállamaiban (Belgium, Bulgária, Németország, Görögország, Franciaország és Spanyolország) ugyanazok az orvosi-egészségügyi szolgáltatások héakötelesek, amely okból azonos orvosi-egészségügyi szolgáltatásoknak különböző héamértékek felelnek meg, és e tény okán eltérő a levonáshoz való jog?

[Összeegyeztethető-e az európai uniós joggal] az egészségügyi ágazatban tevékenységet végző olasz gazdasági szereplők (a Casa di Cura Città di Parmát is beleértve) és az Európai Unió más tagállamaiból (Belgium, Bulgária, Németország, Görögország, Franciaország és Spanyolország) származó gazdasági szereplők közötti egyenlőtlenség az egészségügyi ágazatban tevékenységet végző más gazdasági szereplőktől eltérően az ez utóbbiak által nyújtott orvosi-egészségügyi szolgáltatások héaköteles jellege és e tényből adódóan az e szolgáltatások által igényelt beszerzéseket terhelő héa levonásához/visszatérítéséhez való jog viszonylatában?

____________

1 A tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról – közös hozzáadottértékadó-rendszer: egységes adóalap-megállapításról szóló, 1977. május 17-i 77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv (HL L 145., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 9. fejezet, 1. kötet, 23. o.)