Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht Köln (Nemecko) 3. novembra 2020 – ACC Silicones Ltd./Bundeszentralamt für Steuern

(vec C-572/20)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Finanzgericht Köln

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: ACC Silicones Ltd.

Žalovaný: Bundeszentralamt für Steuern

Prejudiciálne otázky

1.    Bráni článok 63 ZFEÚ (predtým článok 56 Zmluvy o ES) vnútroštátnemu daňovému predpisu, o aký ide v konaní vo veci samej, ktorý od spoločnosti so sídlom v zahraničí, ktorej sa vyplácajú dividendy z akcií a ktorá nedosahuje prahovú hodnotu účasti podľa článku 3 ods. 1 písm. a) smernice 90/4351 (v znení smernice 2003/1232 ), na účely vrátenia dane z kapitálových výnosov vyžaduje dôkaz vo forme osvedčenia vydaného zahraničnou daňovou správou, že daň z kapitálových výnosov nemožno započítať ani v jej prípade, ani v prípade akcionárov, ktorí na nej majú priamy či nepriamy podiel, alebo ju nemožno odpočítať ako prevádzkové náklady či náklady na reklamu, ako aj osvedčenie do akej miery skutočne nedošlo k započítaniu, odpočtu alebo odkladu, ak sa od spoločnosti so sídlom v tuzemsku pri rovnakom podiele na spoločnosti na účely vrátenia dane z kapitálových výnosov nevyžaduje takýto dôkaz?

2.    V prípade zápornej odpovede na prvú otázku:

Bráni zásada proporcionality a princíp effet utile požiadavke predložiť osvedčenie uvedené v prvej otázke, ak je fakticky nemožné, aby príjemca dividend z akcií nerezident toto osvedčenie predložil?

____________

1 Smernica Rady 90/435/EHS z 23. júla 1990 o spoločnom systéme zdaňovania uplatňovanom v prípade materských spoločností a dcérskych spoločností v rozličných členských štátoch (Ú. v. ES L 225, 1990, s. 6; Mim. vyd. 09/001, s. 147).

2 Smernica Rady 2003/123/ES z 22. decembra 2003, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 90/435/EHS o spoločnom systéme zdanenia uplatniteľnom v prípade materských a dcérskych spoločností rôznych členských štátov (Ú. v. EÚ L 7, 2004, s. 41; Mim. vyd. 09/002, s. 3).