Language of document :

Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 12 martie 2014 (cerere de decizie preliminară formulată de Ţările de Jos) – S/Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel/G

(Cauza C-457/12)1

(Articolul 20 TFUE, articolul 21 alineatul (1) TFUE și articolul 45 TFUE – Directiva 2004/38/CE – Dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre – Beneficiari – Drept de ședere al unui resortisant al unui stat terț, membru al familiei unui cetățean al Uniunii, în statul membru al cărui resortisant este acest cetățean – Cetățean al Uniunii care este rezident și resortisant al aceluiași stat membru – Activități profesionale – Deplasări regulate în alt stat membru)

Limba de procedură: neerlandeza

Instanța de trimitere

Raad van State

Părțile din procedura principală

Reclamante: S, Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel

Pârâte: Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G

Obiectul

Cerere de decizie preliminară – Raad van State – Țările de Jos – Interpretarea art. 20, 21, 45 și 56 TFUE și a art. 3 alin. (1) (6) și (7) primul și al doilea paragraf din Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1612/68 și de abrogare a Directivelor 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE și 93/96/CEE (JO L 158, p. 77, Ediție specială, 05 vol. 7, p. 56) – Beneficiari ai dreptului de liberă circulație și de liberă ședere pe teritoriul statelor membre – Resortisant al unei țări terțe, membru de familie a unui cetățean al Uniunii cu reședința în statul membru de origine și care lucrează în alt stat membru pentru un angajator stabilit acolo – Resortisant al unei țări terțe, membru de familie al unui cetățean al Uniunii care are reședința și lucrează în statul membru de origine, dar care se deplasează frecvent, în cadrul serviciului, către alt stat membru

Dispozitivul

Dispozițiile Directivei 2004/38 a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1612/68 și de abrogare a Directivelor 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE și 93/96/CEE trebuie interpretate în sensul că nu se opun ca un stat membru să refuze acordarea dreptului de ședere unui resortisant al unui stat terț, membru al familiei unui cetățean al Uniunii, atunci când cetățeanul menționat este resortisant al respectivului stat membru și are reședința în acest stat, dar se deplasează periodic în alt stat membru în cadrul activităților sale profesionale.

Articolul 45 TFUE trebuie interpretat în sensul că acordă unui membru al familiei unui cetățean al Uniunii, resortisant al unui stat terț, un drept de ședere derivat în statul membru al cărui resortisant este acest cetățean atunci când cetățeanul menționat are reședința în acest stat, dar se deplasează periodic în alt stat membru în calitate de lucrător în sensul respectivei dispoziții, în condițiile în care refuzul acordării unui astfel de drept de ședere are un efect disuasiv în privința exercitării efective a drepturilor pe care respectivul lucrător le are în temeiul articolului 45 TFUE, ceea ce revine instanței naționale să verifice.

____________

1     JO C 26, 26.01.2013.