Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná County Court at Birkenhead (Spojené království) dne 30. prosince 2020 – BT v. Seguros Catalana Occidente, EB

(Věc C-708/20)

Jednací jazyk: angličtina

Předkládající soud

County Court at Birkenhead

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: BT

Žalované: Seguros Catalana Occidente, EB

Předběžné otázky

Je třeba čl. 13 odst. 3 nařízení (EU) č. 1215/20121 vykládat v tom smyslu, že vyžaduje, aby kauza žaloby, které se dovolává poškozený při uplatnění nároku vůči pojistníkovi pojištěného, zahrnovala věc pojištění?

V případě kladné odpovědi na otázku v bodu 1, postačuje, aby nárok, který chce poškozený uplatnit vůči pojistníkovi nebo pojištěnému vyplýval ze stejných skutečností a byl uplatněn v rámci stejné žaloby jako přímý nárok uplatněný vůči pojistiteli, k odůvodnění závěru, že nárok poškozeného je věcí pojištění, i když kauza žaloby mezi poškozeným a pojistníkem nebo pojištěným nemá žádnou souvislost s pojištěním?

Podpůrně, je-li odpověď na otázku v bodu 1 kladná, postačuje skutečnost, že existuje spor mezi pojistitelem a poškozeným ohledně platnosti nebo účinnosti pojistné smlouvy k odůvodnění závěru, že nárok poškozeného je věcí pojištění?

Je-li odpověď na otázku v bodu 1 záporná, postačuje, že připojení pojistníka nebo pojištěného k přímé žalobě proti pojistiteli umožňuje právo rozhodné pro přímou žalobu proti pojistiteli?

____________

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Úř. věst. 2012, L 351, s. 1).