Language of document :

Преюдициално запитване от First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Обединено кралство), постъпило на 22 декември 2020 г. — Fenix International Limited/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(Дело C-695/20)

Език на производството: английски

Запитваща юрисдикция

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Страни в главното производство

Жалбоподател: Fenix International Limited

Ответник: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Преюдициален въпрос

Невалиден ли е член 9a от Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/20111 на Съвета от 15 март 2011 година, вмъкнат с член 1, параграф 1, буква в) от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1042/20132 на Съвета от 7 октомври 2013 година, въз основа на това, че надхвърля изпълнителните правомощия или задължения на Съвета, установени с член 397 от Директива 2006/112/ЕО3 на Съвета от 28 ноември 2006 година, доколкото допълва и/или изменя член 28 от Директива 2006/112/ЕО?

____________

1     Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 на Съвета от 15 март 2011 година за установяване на мерки за прилагане на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ L 77, 2011 г., стр. 1).

2     Регламент за изпълнение (ЕС) № 1042/2013 на Съвета от 7 октомври 2013 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 по отношение на мястото на доставка на услуги (ОВ L 284, 2013 г., стр.1).

3     Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ L 347, 2006 г., стр. 1; Специално издание на български език, глава 9, том 3, стр. 7).