Language of document :

Преюдициално запитване от Raad van State (Нидерландия), постъпило на 23 декември 2020 г. — Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid/C, B

(Дело C-704/20)

Език на производството: нидерландски

Запитваща юрисдикция

Raad van State

Страни в главното производство

Жалбоподател: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Ответници: C, B

Преюдициален въпрос

Предвижда ли правото на Съюза, и по-специално член 15, параграф 2 от Директива 2008/115/ЕО1 (Директивата за връщането) и член 9 от Директива 2013/33/ЕС2 (Директивата за приемането) във връзка с член 6 от Хартата на основните права на Европейския съюз (ОВ C 303/01, 2007 г.) задължителен служебен съдебен контрол в смисъл, че съдът е длъжен по собствен почин (ex officio) да прецени дали са изпълнени всички изисквания за задържането, включително онези, чието изпълнение чужденецът не е оспорил, въпреки че е имал възможност да го направи?

____________

1     Директива 2008/115/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година относно общите стандарти и процедури, приложими в държавите-членки за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни (ОВ L 348, 2008 г., стр. 98).

2     Директива 2013/33/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година за определяне на стандарти относно приемането на кандидати за международна закрила (преработен текст) (ОВ L 180, 2013 г., стр. 96).