Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Naczelny Sąd Administracyjny (Poľsko) 21. decembra 2020 – W.G./Dyrektor Izby Skarbowej w L.

(vec C-697/20)

Jazyk konania: poľština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Naczelny Sąd Administracyjny

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: W.G.

Žalovaný: Dyrektor Izby Skarbowej w L.

Prejudiciálne otázky

1.    Majú sa ustanovenia smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty1 , a najmä články 9, 295 a 296, vykladať v tom zmysle, že bránia vnútroštátnej praxi zavedenej na základe článku 15 ods. 4 a 5 ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów a služieb (zákon z 11. marca 2004 o dani z tovarov a služieb; Dz. U. z roku 2011, č. 177, položka 1054, v znení zmien), ktorá vylučuje možnosť uznania manželov vykonávajúcich poľnohospodársku činnosť v poľnohospodárskom podniku s využitím majetku patriaceho do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov za samostatne zdaniteľné osoby na účely DPH?

2.    Je pre odpoveď na prvú otázku relevantné, že podľa vnútroštátnej praxe voľba zdanenia vykonávanej činnosti podľa všeobecnej úpravy uplatňovania DPH jedným z manželov vedie k tomu, že druhý z manželov stráca postavenie paušálne zdaňovaného roľníka?

3.    Je pre odpoveď na prvú otázku relevantné, že je možné jasne rozdeliť majetok, ktorý každý z manželov využíva samostatne a nezávisle pre potreby vykonávanej hospodárskej činnosti?

____________

1 Ú. v. EÚ L 347, 2006, s. 1.