Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Sąd Najwyższy (Poola) 21. detsembril 2020 – Gmina Wieliszew versus Pankroti tõttu likvideeritava Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie (Wołomini käsitööliste ja põllumeeste ühistupank) pankrotihaldur

(kohtuasi C-698/20)

Kohtumenetluse keel: poola

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Sąd Najwyższy

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Gmina Wieliszew

Kostja: Pankroti tõttu likvideeritava Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie (Wołomini käsitööliste ja põllumeeste ühistupank) pankrotihaldur

Eelotsuse küsimused

Kas nõukogu 11. juuli 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1083/2006, millega nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1260/19991 , ja eelkõige selle artikli 2 punkti 5, artikleid 3 ja 4, artikli 57 lõiget 1, artikleid 70 ja 80, ning kehtivat Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/20062 , ja eelkõige selle artikli 2 punkti 15, artikli 37 lõiget 1, artiklit 66, artikli 67 lõiget 1, artikli 74 lõiget 1 ja artikli 89 lõiget 1, tuleb tõlgendada nii, et nendega on vastuolus liikmesriigi õigusnormid, mille kohaselt ei saa üksus, kes on saanud Euroopa Liidu eelarvest rahalisi vahendeid, tõhusalt nõuda nende vahendite pankrotivarast välistamist, kui need on kantud pangakontole, mis on avatud pangas, mille pankrot on hiljem välja kuulutatud, või liikmesriigi õigusnormid, mis ei välista seda vara maksejõuetu panga pankrotivarast?

____________

1 ELT 2006, L 210, lk 25.

2 ELT 2013, L 347, lk 320.