Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020.gada 21. decembrī iesniedza Sąd Najwyższy (Polija) – Gmina Wieliszew/Syndykowi masy upadłości Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie w upadłości likwidacyjnej

(Lieta C-698/20)

Tiesvedības valoda – poļu

Iesniedzējtiesa

Sąd Najwyższy

Pamatlietas puses

Prasītāja: Gmina Wieliszew

Atbildētājs: Syndyk masy upadłości Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie w upadłości likwidacyjnej

Prejudiciālais jautājums

Vai Padomes Regula (EK) Nr. 1083/2006 (2006. gada 11. jūlijs), ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999 1 , it īpaši tās 2. panta 5) punkts, 3. pants, 4. pants, 57. panta 1. punkts, 70. un 80. pants, un šobrīd spēkā esošā Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1303/2013  (2013. gada 17. decembris), ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 2 , it īpaši tās 2. panta 15) punkts, 37. panta 1. punkts, 66. pants, 67. panta 1. punkts, 74. panta 1. punkts un 89. panta 1. punkts, ir jāinterpretē tādējādi, ka tām pretrunā ir tāds valsts tiesiskais regulējums, kas liedz personai, kura ir saņēmusi līdzekļus no Eiropas Savienības budžeta, efektīvi vērsties tiesā ar lūgumu izslēgt šos līdzekļus no maksātnespējīgā parādnieka mantas, ja tie tika ieskaitīti tādā bankas kontā, kas ir atvērts bankā, kura pēc tam tika atzīta par maksātnespējīgu, vai arī tāds valsts tiesiskais regulējums, kas neizslēdz šos līdzekļus no maksātnespējīgās bankas mantas?

____________

1     OV 2006, L 210, 25. lpp.

2     OV 2013, L 347, 320. lpp.