Language of document : ECLI:EU:C:2013:280

DOMSTOLENS BESLUT (stora avdelningen)

den 7 maj 2013 (*)

”Rättelse av dom”

I mål C‑617/10 REC,

angående en begäran om förhandsavgörande enligt artikel 267 FEUF, framställd av Haparanda tingsrätt (Sverige) genom beslut av den 23 december 2010, som inkom till domstolen den 27 december 2010, i målet

Åklagaren

mot

Hans Åkerberg Fransson,

meddelar

DOMSTOLEN (stora avdelningen)

sammansatt av ordföranden V. Skouris, vice ordföranden K. Lenaerts, avdelningsordförandena A. Tizzano, M. Ilešič, G. Arestis, J. Malenovský samt domarna A. Borg Barthet, J.-C. Bonichot, C. Toader, J.‑J. Kasel och M. Safjan (referent),

generaladvokat: P. Cruz Villalón,

justitiesekreterare: A. Calot Escobar,

och efter att ha hört generaladvokaten,

följande

Beslut

1        Domstolen har den 26 februari 2013 meddelat dom i mål C‑617/10, Åkerberg Fransson (REU 2013, s. I‑0000).

2        I den svenska versionen av domen förekommer ett skrivfel som enligt artikel 103.1 i domstolens rättegångsregler ska rättas av domstolen på eget initiativ.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (stora avdelningen) följande:

1)      Punkt 36 i skälen i den svenska versionen av dom av den 26 februari 2013 i mål C‑617/10, Åkerberg Fransson, rättas enligt följande:

”Det ankommer på Haparanda tingsrätt att, mot bakgrund av dessa kriterier, bedöma huruvida det finns anledning att pröva den kombination av skatterättsliga och straffrättsliga sanktioner som är föreskriven i den nationella lagstiftningen mot de nationella normerna, i den mening som avses i punkt 29 i förevarande dom. En sådan prövning kan utmynna i att Haparanda tingsrätt finner att kombinationen strider mot dessa normer, förutsatt att återstående sanktioner är effektiva, proportionella och avskräckande (se, för ett liknande resonemang, domen i det ovannämnda målet kommissionen mot Grekland, punkt 24, dom av den 10 juli 1990 i mål C‑326/88, Hansen, REG 1990, s. I‑2911, punkt 17, svensk specialutgåva, volym 10, s. 459, av den 30 september 2003 i mål C‑167/01, Inspire Art, REG 2003, s. I‑10155, punkt 62, av den 15 januari 2004 i mål C‑230/01, Penycoed, REG 2004, s. I‑937, punkt 36, och av den 3 maj 2005 i de förenade målen C‑387/02, C‑391/02 och C‑403/02, Berlusconi m.fl., REG 2005, s. I‑3565, punkt 65).”

2)      Detta beslut ska i original fogas till den rättade domen i original. En anteckning om rättelsebeslutet ska göras i marginalen till den rättade domen i original.

Underskrifter* Rättegångsspråk: svenska.