Language of document : ECLI:EU:T:2021:102

Vec T161/18

Anthony Braesch a i. 

proti

Európskej komisii

 Rozsudok Všeobecného súdu (tretia rozšírená komora) z 24. februára 2021

„Žaloba o neplatnosť – Štátna pomoc – Pomoc na preventívnu reštrukturalizáciu Banca Monte dei Paschi di Siena – Fáza predbežného preskúmania – Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za zlučiteľnú s vnútorným trhom – Námietka neprípustnosti – Postavenie dotknutej osoby – Záujem na konaní – Aktívna legitimácia – Prípustnosť“

1.      Pomoc poskytovaná štátmi – Preskúmanie Komisiou – Správne konanie – Dotknutá osoba v zmysle článku 108 ods. 2 ZFEÚ – Pojem – Držitelia dlhopisov poukazujúci na podstatnú hospodársku stratu vyplývajúcu z opatrení pomoci – Zahrnutie – Podmienka

[Článok 108 ods. 2 ZFEÚ, nariadenie Rady 2015/1589, článok 1 písm. h)]

(pozri body 35 ‒ 41)

2.      Žaloba o neplatnosť – Fyzické alebo právnické osoby – Záujem na konaní – Nevyhnutnosť skutočne existujúceho záujmu – Posúdenie v čase podania žaloby – Žaloba, ktorá môže priniesť žalobcovi prospech – Dôkazné bremeno

[Článok 107 ods. 3 písm. b), článok 108 ods. 2 a článok 263 štvrtý odsek ZFEÚ; nariadenie Rady 2015/1589, článok 1 písm. h)]

(pozri body 45, 46, 51)

3.      Žaloba o neplatnosť – Fyzické alebo právnické osoby – Záujem na konaní – Zrušenie napadnutého aktu, ktorý môže priniesť žalobcovi výhodu v rámci žaloby pred vnútroštátnymi súdmi – Prípustnosť – Možnosť súdu Únie posúdiť pravdepodobnosť dôvodnosti žaloby pred vnútroštátnym súdom – Vylúčenie

(Článok 263 štvrtý odsek ZFEÚ)

(pozri body 47, 48, 52, 53)

4.      Žaloba o neplatnosť – Fyzické alebo právnické osoby – Akty, ktoré sa ich priamo a osobne týkajú – Rozhodnutie Komisie konštatujúce zlučiteľnosť štátnej pomoci so spoločným trhom bez začatia konania vo veci formálneho zisťovania – Žaloba dotknutých osôb v zmysle článku 108 ods. 2 ZFEÚ – Žaloba smerujúca k ochrane procesných práv dotknutých osôb – Prípustnosť – Žalobné dôvody, ktoré možno uviesť

[Článok 108 ods. 2 a 3, a článok 263 štvrtý odsek ZFEÚ; nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 806/2014, nariadenie Rady 2015/1589, článok 1 písm. h), článok 4 ods. 3 a 4, a článok 6 ods. 1; smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59]

(pozri body 59 ‒ 64)

Zhrnutie

V roku 2008 talianska banka Banca Monte dei Paschi di Siena (ďalej len „BMPS“) zvýšila svoje základné imanie o 950 miliónov eur vydaním nových akcií, ktoré všetky upísala obchodná spoločnosť J. P. Morgan Securities Ltd (ďalej len „JPM“) na základe zmlúv, ktoré medzi sebou uzavreli (ďalej len „zmluvy FRESH“). JPM získala finančné prostriedky potrebné na financovanie tejto transakcie od obchodnej spoločnosti Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) SA (ďalej len „MUFJ“), ktorá na tento účel vydala dlhopisy s názvom FRESH vo výške jednej miliardy eur. Držitelia týchto dlhopisov dostávajú platby vo forme poukážok, ktoré im poukazuje MUFJ.

Koncom roka 2016 podala BMPS žiadosť o výnimočnú finančnú pomoc z verejných zdrojov vo forme preventívnej rekapitalizácie podľa talianskej právnej úpravy. V nadväznosti na túto žiadosť talianske orgány oznámili Európskej komisii pomoc na rekapitalizáciu BMPS vo výške 5,4 miliardy eur. K tejto pomoci sa mala pridať individuálna pomoc na podporu likvidity BMPS vo výške 15 miliárd eur, ktorú Komisia dočasne schválila rozhodnutím z 29. decembra 2016.

Rozhodnutím zo 4. júla 2017 Komisia po skončení fázy predbežného preskúmania schválila tak pomoc na podporu likvidity BMPS vo výške 15 miliárd eur, ako aj pomoc na jej preventívnu rekapitalizáciu vo výške 5,4 miliardy eur (ďalej len „rozhodnutie o nevznesení námietok“). Tieto opatrenia pomoci sprevádzané reštrukturalizačným plánom a záväzkami, ponúknutými talianskymi orgánmi, boli považované za štátnu pomoc zlučiteľnú s vnútorným trhom(1) z dôvodov finančnej stability.

Keďže držitelia dlhopisov FRESH (ďalej len „žalobcovia“) sa domnievali, že zrušenie zmlúv FRESH vyplývalo z plánu reštrukturalizácie, sprevádzajúceho opatrenia pomoci, a že v dôsledku tohto zrušenia utrpeli podstatnú hospodársku stratu, podali žalobu o neplatnosť rozhodnutia Komisie o nevznesení námietok. Komisia vzniesla námietku neprípustnosti z dôvodu, že žalobcovia nemajú právny záujem na konaní ani aktívnu legitimáciu v zmysle článku 263 ZFEÚ.

Tretia rozšírená komora Všeobecného súdu zamieta námietku neprípustnosti vznesenú Komisiou. Tento súd má vo svojom rozsudku uplatniť v tomto novom skutkovom rámci judikatúru stanovujúcu podmienky prípustnosti žaloby o neplatnosť podanej dotknutými osobami proti rozhodnutiu Komisie o nevznesení námietok proti oznámenej pomoci.

Posúdenie Všeobecným súdom

Vzhľadom na skutočnosť, že žaloba o neplatnosť sa týka rozhodnutia Komisie o nevznesení námietok v zmysle článku 4 ods. 3 nariadenia stanovujúceho podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 ZFEÚ(2), Všeobecný súd v prvom rade uvádza, že tak právny záujem žalobcov na konaní, ako aj ich aktívna legitimácia na podanie žaloby o neplatnosť tohto rozhodnutia závisia od ich kvalifikácie ako „dotknutých osôb“, ktoré sa môžu zúčastniť na konaní vo veci formálneho zisťovania štátnej pomoci.

Nariadenie stanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 ZFEÚ(3) vymedzuje pojem „zainteresovaná strana“, ktorý je synonymom pojmu príslušná strana podľa článku 108 ods. 2 ZFEÚ, najmä ako akákoľvek osoba, podnik alebo združenie podnikov, ktorých záujmy by mohli byť ovplyvnené poskytnutím pomoci. Keďže tento pojem je v judikatúre vykladaný široko, môže zahŕňať každú osobu, ktorá je schopná preukázať, že poskytnutie štátnej pomoci môže mať konkrétny dopad na jej situáciu.

Z tohto hľadiska Všeobecný súd usúdil, že žalobcovia z právneho hľadiska dostatočne preukázali, že poskytnutie sporných opatrení pomoci, a teda prijatie rozhodnutia o nevznesení námietok môže mať konkrétny vplyv na ich situáciu, v dôsledku čoho sa musia považovať za dotknuté osoby. V tejto súvislosti Všeobecný súd zdôrazňuje, že záväzky talianskych orgánov týkajúce sa plánu reštrukturalizácie, ktoré by podľa žalobcov viedli k značnej hospodárskej strate pre držiteľov dlhopisov FRESH, sú neoddeliteľnou súčasťou oznámených opatrení pomoci, v dôsledku čoho rozhodnutie o nevznesení námietok sa týka týchto opatrení a záväzkov ako celku. Keďže týmto rozhodnutím sa povolilo vykonanie uvedených opatrení pomoci a zároveň sa tieto záväzky stali záväznými, situácia žalobcov je nevyhnutne dotknutá všetkými týmito skutočnosťami a môžu brániť svoje záujmy iba tým, že sa budú domáhať zrušenia tohto rozhodnutia ako celku.

Všeobecný súd analyzuje právny záujem na konaní, ako aj aktívnu legitimáciu žalobcov vo vzťahu k rozhodnutiu o nevznesení námietok.

V prvom rade Všeobecný súd tvrdí, že žalobcovia ako dotknuté osoby majú právny záujem na konaní o zrušenie rozhodnutia o nevznesení námietok, ktorého obsah úzko súvisí so záväzkami talianskych orgánov týkajúcimi sa plánu reštrukturalizácie BMPS. Jeho zrušenie im totiž môže priniesť prospech, keďže by viedlo k začatiu konania vo veci formálneho zisťovania, v rámci ktorého by žalobcovia mali možnosť predložiť svoje pripomienky a ovplyvniť tak posúdenie Komisie týkajúce sa zlučiteľnosti oznámených opatrení pomoci s vnútorným trhom. Okrem toho zrušenie rozhodnutia o nevznesení námietok by mohlo ovplyvniť výsledok žaloby podanej žalobcami na luxemburských súdoch proti vypovedaniu zmlúv FRESH.

V druhom rade sa Všeobecný súd domnieva, že žalobcovia majú aj aktívnu legitimáciu na podanie žaloby o neplatnosť rozhodnutia o nevznesení námietok v rozsahu, v akom vyhlasuje dotknuté opatrenia pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom bez začatia konania vo veci formálneho zisťovania. V tejto súvislosti Všeobecný súd uvádza, že akákoľvek dotknutá osoba v zmysle nariadenia stanovujúceho podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 ZFEÚ(4) je takýmto rozhodnutím priamo a osobne dotknutá. Osoby, v ktorých prospech sú stanovené procesné práva podľa článku 108 ods. 2 ZFEÚ a podľa tohto nariadenia(5), totiž môžu dosiahnuť ich dodržanie len vtedy, keď majú možnosť napadnúť rozhodnutie o nevznesení námietok na súde Únie. V dôsledku toho osobitné postavenie dotknutej osoby v zmysle nariadenia stanovujúceho podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 ZFEÚ, ktoré je spojené s osobitným predmetom žaloby, preto v zmysle článku 263 štvrtého odseku ZFEÚ postačuje na individualizovanie žalobcov, ktorí spochybňujú rozhodnutie o nevznesení námietok. Žalobcovia preto majú aktívnu legitimáciu.


1      Podľa článku 107 ods. 3 písm. b) ZFEÚ týkajúceho sa pomoci určenej na nápravu vážnej poruchy fungovania v hospodárstve členského štátu.


2      Nariadenie Rady (EÚ) 2015/1589 z 13. júla 2015 stanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ L 248, 2015, s. 9; ďalej len „nariadenie stanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 ZFEÚ“). Článok 4 ods. 3 uvedeného nariadenia stanovuje, že keď Komisia po predbežnom preskúmaní zistí, že nevznikli žiadne pochybnosti o zlučiteľnosti oznamovaného opatrenia so spoločným trhom, pokým spadá do rámca článku 107 ods. 1 ZFEÚ, rozhodne, že opatrenie je zlučiteľné s vnútorným trhom. Toto rozhodnutie sa nazýva „rozhodnutie o nevznesení námietok“.


3      Článok 1 písm. h) nariadenia stanovujúceho podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 ZFEÚ.


4      Článok 1 písm. h) nariadenia stanovujúceho podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 ZFEÚ.


5      Článok 6 ods. 1 nariadenia stanovujúceho podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 ZFEÚ.