Language of document :

Žalba koju su 25. kolovoza 2022. podnijeli LSEGH (Luksemburg) Ltd, London Stock Exchange Group Holdings (Italija) Ltd protiv presude Općeg suda (drugo prošireno vijeće) od 8. lipnja 2022. u spojenim predmetima T-363/19 i T-456/19, Ujedinjena Kraljevina i ITV/Komisija

(predmet C-564/22 P)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelji: LSEGH (Luksemburg) Ltd, London Stock Exchange Group Holdings (Italija) Ltd (zastupnici: A. von Bonin, Rechtsanwalt, O.W. Brouwer i A. Pliego Selie, advocaten)

Druge stranke u postupku: Europska komisija, Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske, ITV plc

Žalbeni zahtjev

Žalitelji od Suda zahtijevaju da:

ukine pobijanu presudu;

donese konačnu presudu i poništi Odluku Komisije (EU) 2019/1352 od 2. travnja 2019. o državnoj potpori SA.44896 koju je provela Ujedinjena Kraljevina u pogledu izuzeća financiranja unutar grupacija kontroliranih stranih društava1 (u daljnjem tekstu: pobijana odluka);

ili podredno, vrati predmet Općem sudu na odlučivanje u skladu s presudom Suda; i

naloži Komisiji snošenje troškova ovog postupka i postupka pred Općim sudom, uključujući troškove koji se odnose na bilo kojeg intervenijenta.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog žalbi žalitelji ističu pet žalbenih razloga:

Prvi žalbeni razlog, u kojem tvrde da je Opći sud počinio pogrešku koja se tiče prava time što je iskrivio nacionalno pravo i previdio dokaze kad je kao referentni sustav odredio pravila Ujedinjene Kraljevine o kontroliranim stranim društvima u dijelu 9.A Zakona iz 2010. o oporezivanju (međunarodne odredbe i druge odredbe) (u daljnjem tekstu: TIOPA), umjesto sustava Ujedinjene Kraljevine o oporezivanju trgovačkih društava čiji su neodvojiv dio.

Drugi žalbeni razlog, u kojem tvrde da je, čak i kad bi referentni sustav bila pravila Ujedinjene Kraljevine o kontroliranim stranim društvima, Opći sud počinio pogrešku koja se tiče prava pri određivanju cilja referentnog sustava, i slijedom toga počinio pogrešku pri određivanju odredbi u poglavlju 5. pravila Ujedinjene Kraljevine o kontroliranim stranim društvima kao onih koje uređuju ‚uobičajeno’ oporezivanje  netrgovinske financijske dobiti tako da bi „izuzeće financiranja unutar grupacija” u poglavlju 9. dijela 9. A TIOPA-a dodjeljivalo prednost.

Treći žalbeni razlog, u kojem tvrde da je Opći sud počinio pogrešku koja se tiče prava u vezi s utvrđivanjem selektivne prednosti. Konkretno, tvrde da je Opći sud počinio pogrešku koja se tiče prava time što je pogrešno zaključio da su gospodarski subjekti koji su mogli imati koristi od „izuzeća financiranja unutar grupacija” iz poglavlja 9. dijela 9. A TIOPA-a, bili u usporedivoj pravnoj i činjeničnoj situaciji s društvima, a to nije bio slučaj.

Četvrti žalbeni razlog, u kojem tvrde da je Opći sud povrijedio članak 263. UFEU-a i članak 296. UFEU-a jer je propustio razmotriti tužbene razloge i povrijedio svoju obvezu obrazlaganja, jer je svojim obrazloženjem zamijenio Komisijino obrazloženje iz pobijane odluke.

Peti žalbeni razlog, u kojem tvrde da je Opći sud počinio pogrešku koja se tiče prava kad je zaključio da „izuzeće financiranja unutar grupacija” u poglavlju 9. dijela 9. A TIOPA-a nije opravdano naravi ili cjelokupnom strukturom referentnog sustava.

____________

1 SL 2019., L 216, str. 1.