Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 6 март 2013 г. — Scheefer/Парламент

(Дело F-41/12)1

(Публична служба — Срочно нает служител — Прекратяването на договор за неопределено време на срочно нает служител — Основателна причина)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Séverine Scheefer (Люксембург, Люксембург), (представители: адв. R. Adam и адв. P. Ketter, avocats)

Ответник: Европейски парламент (представители: г-жа V. Montebello-Demogeot и г-жа M. Ecker)

Предмет

Искане за отмяна на решението на Парламента да прекрати договора на жалбоподателя, сключен като договор за неопределено време на срочно нает служител, и искане за обезщетение.ДиспозитивОтхвърля жалбата.Г-жа Scheefer понася направените от нея съдебни разноски, както и разноските, направени от Европейския парламент.