Language of document :

Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 19. juni 2013 – CF mod EASA

(Sag F-40/12) 1

(Personalesag – tidligere midlertidigt ansat – tidsbegrænset kontrakt – afskedigelse under sygeorlov – tjenestemandsvedtægtens artikel 16 – tjenestemandsvedtægtens artikel 48, litra b) – chikane)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: CF (Bierges, Belgien) (ved advokat A. Schwend)

Sagsøgt: Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) (ved F. Manuhutu, som befuldmægtiget, og bistået af advokaterne D. Waelbroeck og A. Duron)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelsen om at afskedige sagsøgeren og påstand om erstatning for den skade, sagsøgeren angiveligt har lidt som følge af denne afskedigelse og som følge af den påståede chikane

Konklusion

Afgørelsen af 24. maj 2011, hvorved den myndighed, der er bemyndiget til at indgå kontrakter med Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur, har opsagt CF’s kontrakt som midlertidigt ansat, annulleres.

Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur tilpligtes at betale CF et beløb på 88 189,76 EUR som erstatning for den ikke-økonomiske skade, som sagsøgeren har lidt.

I øvrigt frifindes Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur.

Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur bærer sine egne omkostninger og tilpligtes at betale tre fjerdedele af CF’s omkostninger.

CF bærer en fjerdedel af omkostninger.

____________

1 EUT C 184 af 23.6.2012, s. 24.