Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 19. juuni 2013. aasta otsus – CF versus EASA

(kohtuasi F-40/12)1

(Avalik teenistus – Endine ajutine teenistuja – Tähtajaline leping – Teenistusest vabastamine haiguspuhkusel viibimise ajal – Muude teenistujate teenistustingimuste artikkel 16 – Muude teenistujate teenistustingimuste artikli 47 punkt b – Psühholoogiline ahistamine)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: CF (Bierges, Belgia) (esindaja: advokaat A. Schwend)

Kostja: Euroopa Lennundusohutusamet (EASA) (esindajad: F. Manuhutu, keda abistasid advokaadid D. Waelbroeck ja A. Duron)

Ese

Nõue tühistada otsus hageja teenistusest vabastamise kohta ning nõue hüvitada kahju, mis väidetavalt tekitati teenistusest vabastamise ja väidetava ahistamisega.

Resolutsioon

Tühistada 24. mai 2011. aasta otsus, millega Euroopa Lennundusohutusameti teenistuslepingute sõlmimise pädevusega asutus lõpetas CFi ajutise teenistuja lepingu.

Mõista Euroopa Lennundusohutusametilt CFi kasuks varalise kahju hüvitamiseks välja 88 189,76 eurot.

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

Jätta Euroopa Lennundusohutusameti kohtukulud tema enda kanda ning mõista temalt välja kolm neljandikku CFi kohtukuludest.

Jätta üks neljandik CFi kohtukuludest tema enda kanda.

____________

1     ELT C 184, 23.6.2012, lk 24.