Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 19 czerwca 2013 r. – CF przeciwko EASA

(Sprawa F-40/12)1

(Służba publiczna – Były członek personelu tymczasowego – Umowa na czas określony – Rozwiązanie umowy o pracę podczas zwolnienia chorobowego – Artykuł 16 WZIPW – Artykuł 48 lit. b) WZIPW – Mobbing)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: CF (Bierges, Belgia) (przedstawiciel: adwokat A. Schwend)

Strona pozwana: (EASA) (przedstawiciele: F. Manuhutu, pełnomocnik wspierany przez adwokatów D. Waelbroecka i A. Duron)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie rozwiązania ze stroną skarżącą umowy o pracę oraz żądanie naprawienia szkody poniesionej rzekomo w wyniku tego rozwiązania oraz podnoszonego mobbingu.

Sentencja wyroku

Stwierdza się nieważność decyzji z dnia 24 maja 2011 r., w której organ upoważniony do zawierania umów zatrudnienia rozwiązał zawartą z CF umowę o pracę w charakterze członka personelu tymczasowego.

Zasądza się od na rzecz CF kwotę 88 189,76 EUR tytułem naprawienia szkody.

W pozostałym zakresie skarga zostaje w części odrzucona, a w części oddalona.

pokrywa własne koszty oraz zostaje obciążona trzema czwartymi kosztów poniesionych przez CF.

CF pokrywa jedną czwartą swoich kosztów.

____________

1 Dz.U. C 184 z 23.6.2012, s. 24.