Language of document :

Talan väckt den 26 mars 2012 – ZZ mot kommissionen

(Mål F-42/12)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaterna D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É Marchal och S. Orlandi)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av erbjudandet om överföring av pensionsrättigheter som intjänats före inledandet av tjänstgöringen vid kommissionen på grundval av en uträkning som beaktar de nya genomförandebestämmelserna som trätt i kraft efter sökandens ansökan om överföring.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara beslutet att avslå sökandens klagomål av den 14 december 2011 med begäran om tillämpning av de genomförandebestämmelser och försäkringstekniska värden som gällde när denne gav in sin ansökan om överföring av pensionsrättigheter,

om det behövs, ogiltigförklara erbjudandet av den 1 augusti 2011 från byrån för löneadministration och individuella ersättningar, med tillämpning av de försäkringstekniska värden som följer av de nya genomförandebestämmelserna, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.