Language of document :

21. märtsil 2012 esitatud hagi – ZZ versus parlament

(kohtuasi F-41/12)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindajad: advokaadid R. Adam ja P. Ketter)

Kostja: Euroopa Parlament

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada Euroopa Parlamendi otsus öelda üles hageja tähtajatu ajutise teenistuja leping ning nõue mõista välja hüvitis.

Hageja nõuded

tühistada parlamendi 20. juuni 2011. aasta otsus öelda üles hageja tähtajatu ajutise teenistuja leping;

juhul kui see on vajalik, tühistada Euroopa Parlamendi sõnaselge otsus jätta asjakohane kaebus rahuldamata;

näha ette hageja tööleennistamise Euroopa Parlamenti;

teise võimalusena, juhul kui Avaliku Teenistuse Kohus peaks tõesti leidma, ette tööleennistamine pole võimalik, kuna see pole ei hageja ega Euroopa Parlamendi huvides, mõista Euroopa Parlamendilt välja 36 kuupalga suurune rahaline hüvitis või muu õiglaseks peetav summa ning 15 000 eurot mittevaralise kahju hüvitamiseks;

igal juhul mõista Euroopa Parlamendilt välja 15 000 eurot mittevaralise kahju hüvitamiseks;

jätta hagejale mistahes muud õigused ja kaitsevahendid ning võimalus esitada muid väiteid ja hagisid, ning eelkõige õigus nõuda täiendavat kahjuhüvitist parlamendi õigusvastase tegevuse eest ning õigus esitada teisi tõendeid või kutsuda tunnistajaid;

mõista kõik menetluse kulud, sh hageja õigusnõustamiskulud, välja parlamendilt.