Language of document :

Žaloba podaná 21. marca 2012 – ZZ/Parlament

(vec F-41/12)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: ZZ (v zastúpení: R. Adam a P. Ketter, advokáti)

Žalovaný: Európsky parlament

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia Európskeho parlamentu o zrušení zmluvy dočasného zamestnanca uzavretej so žalobkyňou na dobu neurčitú a návrh na náhradu škody

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie Európskeho parlamentu z 20. júna 2011 o zrušení zmluvy dočasného zamestnanca uzavretej so žalobkyňou na dobu neurčitú,

v prípade potreby zrušiť výslovné rozhodnutie Európskeho parlamentu o zamietnutí sťažnosti,

–    rozhodnúť o opätovnom zaradení žalobkyne do služobného pomeru v Európskom parlamente,

subsidiárne, ak Súd pre verejnú službu rozhodne, že opätovné zaradenie žalobkyne do služobného pomeru je nemožné, resp. že takéto zaradenie nie je v záujme žalobkyne, ako ani Európskeho parlamentu, je potrebné zaviazať Európsky parlament na náhradu majetkovej ujmy v rozsahu 36 mesačných platov alebo na zaplatenie inej sumy vypočítanej ex aequo et bono, ako aj na náhradu nemajetkovej ujmy vo výške 15 000 eur,

v každom prípade zaviazať Európsky parlament na zaplatenie sumy 15 000 eur z titulu nemajetkovej ujmy,

vyhradiť žalobkyni všetky ostatné práva, nároky prostriedky a žaloby, a to najmä právo žiadať o dodatočnú náhradu škody za ujmu spôsobenú nesprávnym postupom Európskeho parlamentu a právo predkladať ďalšie dôkazy alebo predvolávať príslušných svedkov,

zaviazať Európsky parlament na náhradu všetkých trov konania vrátane trov právneho zastúpenia vynaložených žalobkyňou.