Language of document :

Жалба, подадена на 30 март 2012 г. — ZZ/EIGE

(Дело F-43/12)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представители: адв. T. Bontinck и адв. S. Woog)

Ответник: Европейски институт за равенство между половете (EIGE)

Предмет на производството

Отмяна на решението на EIGE за отхвърляне на искането на жалбоподателя за получаване на надбавките за заемане на управленска длъжност за периода 1 юни—30 септември 2011 г.

Искания на жалбоподателя

Да се отмени решението от 12 януари 2012 г. на директорката на EIGE, с което се отхвърля искането на жалбоподателя за получаване на надбавките за заемане на управленска длъжност за периода 1 юни 2010 г.—30 септември 2011 г., потвърдено вследствие на жалбата по административен ред на жалбоподателя с решението от 27 февруари 2012 г. на служителя по човешки ресурси на EIGE;

да се разпореди изплащането на надбавките за заемане на управленска длъжност за периода 1 юни 2010 г.—30 септември 2011 г., заедно с лихва за забава, чийто размер следва да се изчисли въз основа на фиксирания от Европейската централна банка лихвен процент за основните операции по рефинансиране, плюс два процентни пункта, считано от 30 септември 2011 г.;

да се осъди Европейският институт за равенство между половете да заплати съдебните разноски.