Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 4. mai 2016. aasta määrus – Bouvret versus komisjon

(kohtuasi F-42/12)1

(Avalik teenistus – Ametnikud – Pension – Personalieeskirjade VIII lisa artikli 11 lõige 2 – Enne liidu teenistusse asumist siseriiklikus pensioniskeemis omandatud pensioniõigused – Liidu pensioniskeemi ülekandmine – Staažilisa ettepanek, millega asjaomane isik on nõustunud ja mis põhineb uutel üldistel rakendussätetel – Vastuvõetamatuse vastuväide – Mõiste „huve kahjustav akt“ – Kodukorra artikkel 83)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Florence Bouvret (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal ja S. Orlandi, hiljem advokaadid D. de Abreu Caldas, J.-N. Louis ja S. Orlandi, ja veel hiljem advokaat J.-N. Louis)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: D. Martin ja J. Baquero Cruz, hiljem J. Currall ja G. Gattinara, hiljem G. Gattinara ja veel hiljem G. Gattinara ja F. Simonetti)

Ese

Nõue tühistada enne komisjoni teenistusse asumist omandatud pensioniõiguste ülekandmise ettepanek arvutuse alusel, mis võtab arvesse uusi üldisi rakendussätteid, mis jõustuvad pärast hageja esitatud ülekandmise taotlust.

Resolutsioon

Jätta hagi vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata.

Jätta Florence Bouvret’ kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.

____________

1 ELT C 184, 23.6.2012, lk 25.