Language of document :

Personalerettens kendelse (Tredje Afdeling) af 4. maj 2016 – Maes og Strojwas mod Kommissionen

(Sag F-44/12) 1

(Personalesag – tjenestemænd – kontraktansatte – pensioner – artikel 11, stk. 2, i bilag VIII til vedtægten – pensionsrettigheder erhvervet forud for tiltrædelsen af tjenesten ved Unionen i henhold til en national pensionsordning – overførsel til Unionens pensionsordning – forslag om godskrivning af pensionsgivende tjenesteår, fremsat af ansættelsesmyndigheden eller af den myndighed, der har kompetence til at indgå ansættelseskontrakten, baseret på nye almindelige gennemførelsesbestemmelser – formalitetsindsigelse – begrebet bebyrdende retsakt – procesreglementets artikel 83)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøgere: Olivier Maes (Bangkok, Thailand) og Michal Strojwas (Bruxelles, Belgien) (først ved advokaterne D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal og S. Orlandi, derefter ved advokaterne D. de Abreu Caldas, J.-N. Louis og S. Orlandi, og endelig ved advokat J.-N. Louis)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (først ved D. Martin og J. Baquero Cruz, som befuldmægtigede, derefter ved J. Currall og G. Gattinara, som befuldmægtigede, dernæst ved G. Gattinara, som befuldmægtiget, og endelig ved G. Gattinara og F. Simonetti, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af forslagene til overførsel af de pensionsrettigheder, der er erhvervet forud for tiltrædelsen af tjenesten ved Kommissionen på grundlag af den beregning, der tager hensyn til de nye almindelige gennemførelsesbestemmelser, der trådte i kraft efter, at sagsøgerne havde indgivet deres ansøgninger om overførsel

Konklusion

Sagen afvises.

Olivier Maes og Michal Strojwas bærer deres egne omkostninger og betaler de af Europa-Kommissionen afholdte omkostninger.

____________

1     EUT C 184 af 23.6.2012, s. 25.