Language of document :

2007 m. spalio 3 d. pareikštas ieškinys byloje Petrilli prieš Komisiją

(Byla F-98/07)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Nicole Petrilli (Sint Stevens Woluwe, Belgija), atstovaujama advokato J. L. Lodomez

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ieškovės reikalavimai

pripažinti šį ieškinį dėl panaikinimo priimtinu ir pagrįstu;

panaikinti 2007 m. liepos 20 d. Sprendimą, kuriuo Paskyrimų tarnyba atmetė ieškovės prašymą pagal Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatų 90 straipsnio 1 dalį dėl jos darbo sutarties atnaujinimo Komisijos mokslinių tyrimų generaliniame direktorate;

panaikinti sprendimą, kurį Komisija galėtų priimti dėl ieškovo skundo, pateikto lygiagrečiai šiam ieškiniui ir ieškiniui dėl 2007 m. liepos 20 d. Paskyrimų tarnybos sprendimo vykdymo sustabdymo;

pripažinti šį ieškinį dėl žalos atlyginimo priimtinu ir pagrįstu;

įpareigoti Komisiją leisti ieškovei 18 mėnesių grįžti į darbą kaip sutartininkei Mokslinių tyrimų generalinio direktorato "T2" skyriuje; kartu su šiuo įpareigojimu paskirti periodinę 1000 EUR baudą už kiekvieną uždelstą dieną;

nurodyti Komisijai atlyginti ieškovei turtinę žalą, patirtą dėl negauto darbo užmokesčio atsisakius atnaujinti jos darbo sutartį, atitinkančią darbo užmokestį, kurį ji būtų gavusi, jei būtų galėjusi pagal sutartį dirbti trejus metus;

nurodyti Komisijai atlyginti ieškovei papildomą žalą, kurią ji patyrė dėl galimybės sudaryti neterminuotą sutartį su būsimąja Vykdomąja mokslinių tyrimų įstaiga (REA) praradimo, neatnaujinus jos darbo sutarties ir nesant galimybės įvykdyti pavestų užduočių Komisijoje ir įgyti daugiau patirties jas vykdant;

nurodyti Komisijai atlyginti ieškovei neturtinę žalą, patirtą dėl sprendimo atsisakyti atnaujinti jos darbo sutartį, kurios dydį įvertins Pirmosios instancijos teismas, ir kuri preliminariai lygi 1 EUR, su galimybe ją padidinti vykstant procesui;

priteisti iš Europos Bendrijų Komisijos visas bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama savo ieškinį, ieškovė nurodo keturis ieškinio pagrindus, kurių pirmasis yra susijęs su teisėtumo principo ir Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų (KTĮS) 88 straipsnio pažeidimu. Ieškovė teigia, jog sprendimas atsisakyti atnaujinti jos darbo sutartį, priimtas 2004 m. balandžio 28 d. Komisijos sprendimo dėl maksimalaus nenuolatinių darbuotojų įdarbinimo Komisijos tarnybose laikotarpio pagrindu, užkerta kelią KTĮS 88 straipsnio veikimui, kuris leistų atnaujinti jos sutartį naujam 18 mėnesių terminui. 2004 m. balandžio 28 d. Sprendimas yra neteisėtas tiek, kiek jis apriboja teises, kylančias iš Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatų.

Antrasis ieškinio pagrindas yra susijęs su gero administravimo principo, administracijos rūpestingumo pareigos ir tarnybos interesų pažeidimu. Ieškovė teigia, jog skundžiamame sprendime nėra atsižvelgiama nei į jos asmeninę situaciją, nei į tarnybos interesus, nei į ateityje steigiamos Agentūros interesus.

Trečiasis ieškinio pagrindas yra susijęs su motyvų stoka ir KTĮS 3 b straipsnio pažeidimu. Ieškovė teigia, jog automatinis atsisakymas atnaujinti jos darbo sutartį dėl to, jog ji dirbo maksimalų 6 metų laikotarpį, numatytą 2004 m. balandžio 28 d. Sprendime, pažeidžia KTĮS 3 b straipsnio esmę, t. y. siekį įdarbinti asmenis, pagal terminuotą sutartį tam, kad būtų įvykdytos užduotys specializuotose srityse tam tikros užduoties įvykdymui reikalingam laikotarpiui.

Remiantis ketvirtuoju ieškinio pagrindu, 2004 m. balandžio 28 d. Sprendimas pažeidžia 1999 m. birželio 28 d. Tarybos direktyvą 1999/70 EB (OL L 175, p. 43), bendruosius Europos darbo teisės pricipus, darbuotojų socialines teises ir, ypač, pastovaus darbo bei nediskriminavimo principus. Dėl pastarojo principo ieškovė pabrėžia, jog 6 metų laikotarpis, taikomas tik sutartininkams, patenkantiems į KTĮS 3 b straipsnio reguliavimo sritį, tuo tarpu tie, kurie patenka į KTĮS 3 a straipsnio reguliavimo sritį, turi galimybę pasirašyti neterminuotą darbo sutartį.

____________